nr. 120 din data 29.10.2015 Privind aprobarea completarii Anexei nr.5 – Lista bunurilor proprietate publica, aferente serviciilor gestiunea sisteme de alimentare cu apa apartinatoare domeniului public al municipiului Tarnaveni la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare, nr. 22/202.662/2010 cu mijloacele fixe rezultate in urma finalizarii obiectivelor de investitii Retele de apa, retele de canalizare pluviala si retele de canalizare menajera, investitii situate pe strazile: Soimilor-Piata, George Enescu Aleea Garii, Pandurilor, Zorilor, Crinului , Octavian Goga, Movilei si Republicii

ROMÂNIA                                                                                                

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA
NR.120/29.10.2015

Privind aprobarea
completării Anexei nr.5  – Lista bunurilor proprietate publică,
aferente serviciilor “ gestiunea sisteme de alimentare cu apă aparținătoare
domeniului public al municipiului Târnăveni 
la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apă și canalizare, nr. 22/202.662/2010 
cu mijloacele fixe  rezultate în
urma finalizării obiectivelor de investiții 
Rețele
de apă, rețele de canalizare pluvială și rețele de canalizare menajer㠝,
investiții situate pe străzile:Șoimilor-Piață, George Enescu “ Aleea Gării, Pandurilor,
Zorilor, Crinului , Octavian Goga, Movilei și Republicii

 

            Consiliul
local al MunicipiuluiTârnăveni, întrunit în
ședința ordinară
din data de 29 octombrie  2015;

            Având
în vedere Referatul de specialitate privind aprobarea
completării
Anexei nr.5  – Lista bunurilor
proprietate publică, aferente serviciilor “ gestiunea sisteme de alimentare cu
apă aparținătoare domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, nr.
22/202.662/2010  cu mijloacele fixe  rezultate în urma finalizării obiectivelor de
investiții 
Rețele de apă,
rețele de canalizare pluvială și rețele de canalizare menajer㠝, investiții
situate pe străzile:Șoimilor-Piață, George Enescu “ Aleea Gării, Pandurilor,
Zorilor, Crinului , Octavian Goga, Movilei și Republicii ,  înregistrat sub nr.21330/22.10.2015.

        În baza prevederilor Contractului de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare din municipiul Târnăveni
către S.C.Compania Aquaserv S.A Tg.MUREȘ, nr.22/202662/2010, cu modificările
ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr.213/1998
 privind bunurile proprietate publică, cu
modificările și completările ulterioare;

În temeiul art.36 alin. (2) lit.c),
alin.(5) lit. a) , alin.(9) și al   art.
45 alin.(3), din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.
Se aprobă completarea
Anexei nr.5  – Lista bunurilor
proprietate publică, aferente serviciilor “ gestiunea sisteme de alimentare cu
apă aparținătoare domeniului public al municipiului Târnăveni  la Contractul de delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă și canalizare, nr.
22/202.662/2010  cu mijloacele fixe  rezultate în urma finalizării obiectivelor de
investiții 
Rețele
de apă, rețele de canalizare pluvială și rețele de canalizare menajer㠝,
investiții situate pe străzile:Șoimilor-Piață, George Enescu “ Aleea Gării, Pandurilor,
Zorilor, Crinului , Octavian Goga, Movilei și Republicii ,  conform Anexei nr.1  care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2. Predarea “ preluarea bunurilor cuprinse în Anexa nr.1 la
prezenta se va efectua prin încheierea unui proces verbal de predare “ preluare,
conform art.76 pct.2 lit.d din Dispoziții generale ale Contractului de delegare
a gestiunii nr.22/202662/2010, completându-se Anexa nr.5 prevăzută la art.76
pct.2 lit.b “ Dispoziții generale din contract, încheindu-se un Act adițional
în acest sens.

 

Art.3. Se mandatează Președintele Asociației de Dezvoltare
Intercomunitare Aqua Invest MUREȘ, dl.Ciprian Dobre “ președintele Consiliului
Județean MUREȘ, să semneze în numele și pe seama Municipiului Târnăveni,  Actul adițional la Contractul de delegare a
gestiunii nr.22/202662/2010.

 

Art.4. Se numește comisia de
predare-primire a bunurilor aferente serviciilor de alimentare cu apă 
mijloace fixe  rezultate în urma finalizării obiectivelor de
investiții
 Rețele de apă, rețele
de canalizare pluvială și rețele de canalizare menajer㠝, investiții situate pe
străzile:Șoimilor-Piață, George Enescu “ Aleea Gării, Pandurilor, Zorilor,
Crinului , Octavian Goga, Movilei și Republicii
,
cuprinse în Anexa nr.1, în următoarea componen
ță:

Sim Florin     “ viceprimar                      “ președintele comisiei

Beleanu Celestin     – director ex.adj.      – membru

Moscalu Fiodor- inspector urbanism      – membru

Rusu Felicia –
consilier patrimoniu         – membru

Rațiu Adnana –
consilier juridic              – membru

 

         Art.5.  Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni și aparatul de specialitate al
acestuia.

 

Președinte
de ședință,

     Bunea Teofil

                                                                                                          

        Avizează pentru legalitate

                                                                                                                          Secretar,

                                                                                                             Groza Viorel Răzvan

–   Anexa –