nr. 121 din data 29.10.2015 Privind aprobarea Actului aditional nr.3 la Conventia de parteneriat dintre Municipiul Tarnaveni si Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta HOREA al judeului Mures

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.121/29.10.2015

Privind aprobarea Actului adițional nr.3 la
Convenția de parteneriat dintre Municipiul Târnăveni și Inspectoratul pentru
Situații de Urgență  HOREA  al județului
MUREȘ.

 

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data 29 octombrie 2015.

În conformitate
cu  Legea nr. 273/2006 privind finanțele
publice locale;

Văzând
referatul nr. 21327/22.10.2015 întocmit de către secretarul municipiului
Târnăveni;

În temeiul
art. 36 alin. (2) lit. d) și e), alin. (6) pct. 8 , și al  art. 45 alin.(2) lit. f) din Legea nr. 215 /
2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. 
Se aprobă Actul adițional nr.3 la Convenția de parteneriat dintre
Municipiul Târnăveni și Inspectoratul pentru Situații de Urgență  HOREA  al județului MUREȘ.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire se
împuternicește primarul municipiului Târnăveni.

 

       Președinte de ședință,

              Bunea Teofil

 

                                                                                                                          Avizează pentru legalitate

Secretar,

Groza Viorel Răzvan