nr. 122 din data 29.10.2015 Privind acordarea mandatului special reprezentantului Municipiului Tarnaveni in A.G.A. S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. TG MURES, pentru a vota proiectele de pe ordinea de zi a sedintei extraordinare a Adunarii Generale a Actionarilor

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 122/29.10.2015

Privind acordarea mandatului special  reprezentantului Municipiului Târnăveni în
A.G.A. S.C. COMPANIA AQUASERV S.A. TG MUREȘ, pentru a vota proiectele de pe
ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunarii Generale a Acționarilor

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data 29 octombrie 2015.

Văzând referatul nr. 21434/23.10.2015 întocmit de către secretarul
municipiului Târnăveni;

În temeiul art. 36 alin. (1)  și
al  art. 45 alin.(1)  din Legea nr. 215 / 2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.  Se acordă mandat special domnului Piaskovski
Stanislav, reprezentatul municipiului Târnăveni în A.G.A a S.C. COMPANIA
AQUASERV S.A. TÂRGU MUREȘ, să voteze în cadrul ședinței extraordinare a
Adunării Generale  a Acționarilor,  următoarele proiecte aflate pe ordinea de zi:

1.      Aprobarea încheierii actului adițional nr.3
“ Operațiunea nr.41175(nr.1490/A “ la Contractul de credit din data de 18
aprilie 2012, încheiat între BERD și S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. MUREȘ.

2.      Aprobarea proiectului actului adițional nr.3
– Operațiunea nr.41175(nr.1490/A “ la Contractul de credit din data de 18
aprilie 2012, încheiat între BERD și S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. MUREȘ.

3.     
Împuternicirea
directorului general al societății, să semneze actului adițional nr.3 “
Operațiunea nr.41175(nr.1490/A “ la Contractul de credit din data de 18 aprilie
2012, încheiat între BERD și S.C. Compania Aquaserv S.A. Tg. MUREȘ
.

Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește domnul Piaskovski Stanislav.

 

 Președinte
de ședință,

                  Bunea Teofil

                 
Avizează pentru legalitate

Secretar,

Groza Viorel Răzvan