nr. 123 din data 29.10.2015 Privind aprobarea incetarii delegarii dreptului de administrare a terenurilor si cladirilor in care isi desfasoara activitatea de invatamant preuniversitar de stat, aflate in domeniul public al municipiului Tarnaveni si preluarea acestora in administrarea Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni si imputernicirea primarului municipiului Tarnaveni de a semna procesele verbale de predare-primire a acestor imobile.

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL  LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.123/29.10.2015

Privind
aprobarea încetării delegării dreptului de administrare a terenurilor și
clădirilor în care își desfășoară activitatea de învățământ preuniversitar de
stat, aflate în domeniul public al municipiului Târnăveni și preluarea acestora
în administrarea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni și împuternicirea
primarului municipiului Târnăveni de a semna procesele verbale de
predare-primire a acestor imobile.

 

Consiliul local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința
ordinară din data 29 octombrie 2015;

Văzând referatul de specialitate înregistrat sub nr.
21219/21.10.2015 intocmit de consilier Damian Carmen;

Potrivit art.112 alin.(2)
din Legea nr.1/2011 a Educației naționale, modificată și completată;

În temeiul art. 36 alin. (1) și al 
art. 45 alin.(2) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

  

HOTĂRĂȘTE:

           Art.1. Se aprobă încetarea delegării dreptului de
administrare a terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea
unitățile de învățământ preuniversitar de stat aflate în domeniul public al
municipiului Târnăveni și preluarea acestora în administrarea Consiliului Local
al municipiului Târnăveni.

Art.2. Se revocă Horărârea Consiliului Local nr.107/30.11.2006.

Art.3 Se împuternicește primarul municipiului Târnăveni să semneze Procesele-verbale de
predare-primire a terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea
unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni
încheiate între unitățile de învățământ preuniversitar de stat și municipiul
Târnăveni.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se
împuternicește primarul municipiului Târnăveni.

 

           Președinte de ședință,

                 Bunea Teofil

 

   Avizează
pentru legalitate,

                                                                                                      Secretar,

                                                                                         Groza Viorel Răzvan