nr. 124 din data 29.10.2015 Privind aprobarea inchirierii terenurilor si spatiilor situate in interiorul curtilor si cladirilor in care nu se desfasoara activitate didactic, din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar de stat din municipiul Tarnaveni, precum si a Documentatiei de atribuire, a Caietului de sarcini i a regulamentului de organizare si desfasurare a licitatiei publice deschise,in vederea inchirierii acestor spatii

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL  LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR. 124/29.10.2015

Privind
aprobarea închirierii terenurilor și spațiilor situate în interiorul curților
și clădirilor în care nu se desfășoară activitate didactică, din cadrul unităților
de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni, precum și a
Documentației de atribuire, a Caietului de sarcini și a regulamentului de
organizare și desfășurare a licitației publice deschise, în vederea închirierii
acestor spații.

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința
ordinară din data 29 octombrie 2015;

            Văzând referatul de specialitate înregistrat
sub nr. 21232/21.10.2015 intocmit de consilier Damian Carmen;

          În temeiul art. 36 alin.
(1) și al  art. 45 alin.(3) din Legea nr.
215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă închirierea terenurilor și spațiilor
situate în interiorul curților și clădirilor în care nu se desfășoara
activitate didactică din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat
din municipiul Târnăveni

Art.2. Se aprobă Documentația de atribuire, Caietul de
sarcini și Regulamentul de organizare și desfasurare a licitației publice în
vederea închirierii terenurilor și spațiilor situate în interiorul curților și
clădirilor în care nu se desfășoara activitate didactică din cadrul unităților
de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Târnăveni

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se
împuternicește primarul municipiului Târnăveni.

 

 

Președinte de ședință,

                 Bunea Teofil

 

 

 Avizează
pentru legalitate,

                                                                                                      Secretar,

                                                                                         Groza Viorel Răzvan