ANUNT- organizare examen pentru promovarea in functii, grade/trepte profesionale imediat superioare pentru personalul contractual din cadrul serviciilor de interes local

ROMANIA

JUDETUL MURES

MUNICIPIUL TARNAVENI

PRIMARIA

Nr. 23816 / 24.11.2015

 

                                                          
A N U N T,

                                     PRIMARIA
MUNICIPIULUI TARNAVENI,

 

In baza HGR 286/2011
pentru  aprobarea Regulamentului – cadru
privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau
temporar vacant  corespunzator funciilor
contractuale si criteriilor  de promovare
in  grade sau trepte profesionale imediat
superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fondurile
publice,  cu modificarile si completarile
ulterioare  si Dispozitia primarului nr.
1877/17.11.2015;

 

ORGANIZEAZA EXAMEN
PENTRU

PROMOVAREA IN
FUNCTII, GRADE/TREPTE PROFESIONALE IMEDIAT SUPERIOARE

PENTRU PERSONALUL
CONTRACTUAL

DIN CADRUL
SERVICIILOR DE INTERES LOCAL

 

            EXAMENUL CONSTA DIN :

                     
PROBA SCRISA

                     
PROBA PRACTICA

 

ACTE NECESARE :

                     
CERERE

                     
COPIE ACT INDENTITATE,

                     
ADEVERINTA PRIVIND VECHIMEA IN MUNCA,

                     
COPIE DE PE FISELE DE EVALUARE 
ALE ULTIMILOR  TREI ANI DE
ACTIVITATE

 

EXAMENUL SE
DESFASOARA LA DATA DE 11.
12. 2015, LA SEDIUL INSTITUTIEI,
CAM.6.

 

RELATII SUPLIMENTARE
SI BIBLIOGRAFIA SE POT OBTINE LA CAM. 26, SERVICIUL ORGANIZARE,
SALARIZARE, RESURSE UMANE.

 

 

PRIMAR, 

JRS. MEGHESAN
NICOLAE-SORIN                                                                                  

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL
MURES

MUNICIPIUL
TARNAVENI

PRIMARIA

 

                                                        
BIBLIOGRAFIA,

 

 

STABILITA PENTRU EXAMENUL DE PROMOVARE IN FUNCTIE, GRAD/TREAPTA
PROFESIONALA A PERSONALULUI CONTRACTUAL DIN CADRUL SERVICIILOR DE INTERES LOCAL
ALE PRIMARIEI MUNICIPIULUI TARNAVENI

 

 

 

I. BIBLIOGRAFIA
COMUNA

                   Legea  nr. 
215/2001, privind Administratia publica locala  republicata,

                   Legea nr. 477/2004, privind Codul de
conduita a personalului contractual din     
autoritatile si institutiile publice;

 

II. BIBLIOGRAFIA
SPECIFICA PENTRU:

                         1)SECTOR INTRETINERE
PEPARATII STRAZI/ DEZVOLTARE   PUBLICA CLADIRI :

 

                               Manualul de operare Buldoexcavator 3
CX

                               Intretinerea si exploatarea
drumurilor “ L.Nicoara, V. Munteanu, N. Ionescu

 

   

                        2) BIBLIOGRAFIA SERVICIUL
PUBLIC DE ASISTENTA SOCIALA( Centrul Social
     pentru Persoane Varstnice si Clubul
Pensionarilor):

         

                     
Legea nr. 17/2000, privind
asistenta sociala a persoanelor varstnice, republicata.

                     
Ordin nr.
2126/2014 privind aprobarea Standardelor minime de calitate ( ¦) a serviciilor
sociale.

 

 

                       3) BIBLIOGRAFIA – SECTOR ADMINISTRATIA PIETEI

          

                     Regulamentul de organizare si
functionare a pietelor,  aprobat
prin      HCL nr.75/2010 modificat prin
HCL 46/2012;

 

 

                      4) BIBLIOGRAFIA –  SECTOR SERE
SPATII VERZI

                           
 Arboricultura  ornamentala “ Ana .Felicia. Iliescu

                               Floricultura – V. Sonea si E. Selaru

 

 

                                                      
     
  

 

 

 

                                                           
PRIMAR,

                         JRS. MEGHESAN
NICOLAE-SORIN