ANUNT- PRIMARIA MUNICIPIULUI TARNAVENI organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea a doua posturi contractuale vacante de executie

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

PRIMĂRIA

Nr.  23566 / 20.11.2015

    

          A N U N Ț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNAVENI

organizează concurs de recrutare pentru
ocuparea a două posturi

contractuale vacante de execuție

 

  un post
– asistent  medical  
la Serviciul
Public de Asistență Social
ă – Centrul Social de Urgență cu Destinație Multifuncțională

  un
post – asistent  medical principal la Serviciul Public de Asistență Medicală Comunitar
ă -Cabinet Școlar

 

CONDITII NECESARE OCUPĂRII
POSTURILOR CONTRACTUALE VACANTE:

CONDITII GENERALE:

  Poate ocupa
un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește  condițiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011,
cu
modificările și completările ulterioare:

a) are
cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a
statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

 b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are
vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

   d) are capacitate deplină de exercițiu;

  e) are o stare de sănătate corespunzătoare
postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale
eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

   f)
îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții
specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

 g) nu
a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra
umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură
cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de
corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a
intervenit reabilitarea.

 

CONDITII SPECIFICE:

·  
asistent  medical

– studii sanitare
absolvite cu diplomă: școală sanitară postliceală sau echivalentă;

– să dețină certificat de
membru O.A.M.M.G.A.M.R. pentru exercitarea profesiei de liberă practică
medicală avizat pe anul în curs.

 

 

 

 

 

CONDITII SPECIFICE:

·  
 asistent  medical principal

– studii sanitare
absolvite cu diplomă: școală sanitară postliceală sau echivalentă

– minimum 5 ani vechime ca
asistent medical si examen pentru obținerea gradului principal.

– să dețină certificat de
membru O.A.M.M.G.A.M.R. pentru exercitarea profesiei de liberă practică
medicală avizat pe anul în curs.

 

Pentru înscrierea la
concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele
documente, conf art. 6 din HGR nr. 286/2011: 

 a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau
instituției publice organizatoare;

 b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă
identitatea, potrivit legii, după caz;

 c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte
care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care
atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de
autoritatea sau instituția publică;

 d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în
muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

 e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are
antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care
candidează;

 f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare
eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de
familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

 g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea de sănătate
conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în
formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

     În cazul documentului
prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a
depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente
penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului
judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

  Actele prevăzute vor fi prezentate
și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Concursul  constă din 2 probe și se va desfășura conform următorului
calendarului:

– Termenul limită de
depunere a dosarelor de înscriere este de 10 zile lucrătoare de la data
afișării  anunțului, respectiv  11 decembrie 2015, orele 15,00, la sediul
instituției, P-ța Primăriei, nr. 7, Municipiul Târnăveni

proba scrisă: în data de  22 decembrie 
2015  ora 10,00 la sediul
instituției,

interviul: în data 24 decembrie 2015 ora 10,00 la sediul
instituției,

DEPUNEREA DOSARULUI, RELAȚII SUPLIMENTARE LA
SEDIUL INSTITUȚIEI DIN MUNICIPIUL TÂRNĂVENI, P-ȚA PRIMĂRIEI, NR. 7, CAMERĂ
NR.26 “ SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE .

PERSOANA DE CONTACT : D-NA SALAHUB CRISTINA-ECATERINA,
CONSILIER “ telefon 0265/443400
– int. 35.

P R I M A R

Jrs. Meghesan Nicolae Sorin

 

 

 

 

Anexa la anuntul  Nr. 23566./ 20.11.2015  

 

BIBLIOGRAFIA  
DE CONCURS

 

 

PENTRU OCUPAREA  POSTURILOR VACANTE  DE  ASISTENT MEDICAL LA SERVICIUL PUBLIC DE
ASISTENȚĂ SOCIAL
Ă – CENTRUL SOCIAL DE URGENȚĂ CU DESTINAȚIE MULTIFUNCȚIONALĂ È˜I ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL LA SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA

 

 


 1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduita
  a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

 2. Ordinul nr. 916/2006
  privind  supravegherea si controlul
  infectiilor nozocomiale;

 3. Ghid de nursing- sub
  redactia  Lucretia Titirca ,  Editura œ Viata Medicala Romaneasca ;

 4. Urgente medico-
  chirurgicale Sinteze- Lucretia Titirca ;

 5. Nursing – Tehnici de
  evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali- sub redactia  Lucretia Titirca “ Editura Viata
  Romaneasca;

 6. Ordonanta de
  Urgenta  nr. 144/2008 privind
  exercitarea profesiei de asistent medical

 

 

 

 

P R I M A R

Jrs. Meghesan Nicolae Sorin