nr. 129 din data 26.11.2015 privind aprobarea alocarii din bugetul local al municipiului Tarnaveni a sumei de 30.000 lei destinate finantarii cheltuielilor necesare pentru organizarea manifestrilor culturale prilejuite de sarbatorile de iarn

ROMÂNIA                                                                                     

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA
NR.129/26.11.2015

 

Privind aprobarea 
alocării din bugetul local al municipiului Târnăveni a sumei de  30.000 lei destinate finanțării  cheltuielilor necesare pentru
organizarea manifestărilor culturale prilejuite de sărbătorile de
iarnă

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data de 26  noiembrie 
2015;

Văzând Referatul de
specialitate privind  aprobarea alocării din bugetul local al
municipiului Târnăveni a sumei de  30.000 destinată finanțării 
cheltuielilor necesare pentru organizarea manifestărilor culturale cu
ocazia  sărbătorilor de iarnă,
 întocmit de director
ex.-Direcția economică, înregistrat sub nr. 23.507/20.11.2015;

În temeiul art. 36
alin. (1) și alin.(6) lit a) și alin.(7) lit.a) și ale   art.
45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.
 Se
aprobă
organizarea manifestărilor culturale cu ocazia sărbătorilor de
iarnă – Pomul de Crăciun 2015 .

Art.2. Se
aprobă alocarea din Bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2015 a sumei de 30.000 lei pentru organizarea
manifestărilor  prevăzute la
art.1
, conform Anexei care face parte din prezenta hotărâre.

Art.3.  Suma de 30.000 lei va fi asigurată din creditele bugetare
prevăzute în bugetul local al municipiului Târnăveni pe anul 2015, 
la cap./subcap. 67.02.50 “ ,,Cultură, recreere, religie  “ œAlte servicii
în domeniul culturii, recreerii și religiei , titlul – Bunuri și
servicii.

Art.4.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

 

           
Președinte
de ședință,

             
Antonya Mihail                 
         
                        
  

 

             Avizează
pentru legalitate,

                                                                                             
       
Secretar,

                                                                                 
      
Groza Viorel Răzvan

 – Anexa