nr. 130 din data 26.11.2015 privind aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de investiii Reabilitare/modernizare strazi n municipiul Tarnaveni pentru perioada 2015-2018

ROMÂNIA                                                                                     

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA
NR.130/26.11.2015

 

Privind aprobarea creditelor de
angajament pentru realizarea obiectivului de investiții
Reabilitare/modernizare
străzi în municipiul Târnăveni 
pentru

perioada 2015-2018

 

Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 26

 
noiembrie 2015;

Văzând Referatul de
specialitate la proiectul de hotărâre
privind
aprobarea creditelor de angajament pentru realizarea obiectivului de investiții
Reabilitare/modernizare
străzi în municipiul Târnăveni 
  pentru perioada 2015-2018,
întocmit
în cadrul
 Direcției economice și înregistrat sub
nr.23.415/19.11.2015  ;

În baza prevederilor
O.M.F.P.
nr 1792/2002 pentru aprobarea
Normelor
metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor
instituțiilor publice, precum și organizarea, evidența și raportarea
angajamentelor  bugetare și legale,
cu modificările și completările aduse prin O.M.F.P. nr. 547/2009
;

În conformitatea cu prevederile
art.4, alin. 5 și  art.34 alin.(2)
din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și
completările ulterioare, ale prevedrilor 
O.U.G. nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naționa de dezvoltare
locală, aprobată prin Legea nr.89/2015, cu modificările și completările
ulterioare, ale Ordinului ministrului dezvoltării regionale și administrației
publice nr. 947/29.10.2015; 

În temeiul art. 36 alin. (4), art.45 alin.(2) lit.(a) și
art.115 alin.(1), lit.b)  din Legea
nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,cu
modificările și completările
ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă
creditele de angajament pentru realizarea
obiectivului
de investiții
Reabilitare/modernizare
străzi în municipiul Târnăveni 

pentru perioada 2015-2018, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din
prezenta.

 

Art.2. Cu
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul
Municipiului Târnăveni  prin Direcția economică din cadrul unității
administrativ-teritoriale: municipiul
Târnăveni.

 

 Președinte
de ședință,

             
Antonya Mihail                 
         
                        
  

 

            
  Avizează pentru
legalitate,

                                                                                             
       
Secretar,

                                                                                 
      
Groza Viorel Răzvan

 – Anexa