nr. 131 din data 26.11.2015 Privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii unor lucrari, servicii si produse pe anul 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR.131/26.11.2015

Privind aprobarea  necesității și oportunității
achiziționării  unor lucrări, servicii și
produse pe anul 2015

            Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 26
noiembrie 2015;

            Văzând  referatul  cu nr. 23471 din 20.11.2015 întocmit de către șef
birou Investiții, achiziții, servicii publice “ ing. Muth Teodor
;

            În baza Legii
nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările
ulterioare;

            În
temeiul art. 36 alin. (1)  și al  art. 45 alin.(1)  din Legea nr. 215 / 2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

 

           

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art. 1. Se aprobă  necesitatea și
oportunitatea achiziționării următoarelor lucrări, servicii și produse pe anul
2015:

         
Multifunctional

         
Sisteme de calcul (unitati centrale)

         
Mai compactor

         
Masina de marcaj rutier

         
Certificarea sistemului de management al calitatii ISO
9001, ISO 14001 si OHSAS 18001

           

            Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

 

      Președinte de ședință,

          Antonya Mihail                               
                           

 

                                                                             Avizează pentru legalitate,

                                                                                                      Secretar,

                                                                                         Groza Viorel Răzvan