nr. 133 din data 26.11.2015 privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere a terenurilor pe care se afla construcii provizorii(chiosc, tonet, terasa) si a duratei contractelor de inchiriere a spatiilor cu alta destinatie decat locuine

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 133/26.11.2015

Privind prelungirea duratei contractelor de închiriere a terenurilor pe
care se află construcții provizorii(chioșc,tonetă,terasă) și a duratei
contractelor de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât locuințe

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 26
noiembrie 2015;

            Văzând  Referatul de specialitate cu nr. 23100/07.12.2015,
întocmit de către consilier Damian carmen din vadrul Direcției Economice;

            În temeiul art. 36 alin.(5) lit. a)
și al art.45 alin.(3) din
Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată,cu
modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se
aprobă prelungirea duratei contractelor de închiriere a terenurilor pe care se
află construcții provizorii: chioșc, tonetă, terasă, pe o perioadă de 1 an.

Art.2. Se
aprobă prelungirea duratei
contractelor de închiriere a spațiilor cu altă destinație decât locuințe

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se împuternicește  primarul municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,                                                        

     Antonya Mihail

                                                                                            Avizează
pentru legalitate,

        Secretar,

      Groza Viorel Răzvan