nr. 134 din data 26.11.2015 privind aprobarea aderarii unor unitati administrativ teritoriale la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitar AQUA INVEST MURES

ROMÂNIA                                                                                                                             

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.134/26.11.2015

Privind aprobarea
aderării unor unități administrativ teritoriale

la Asociația de
Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ 

 

 

Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 26 noiembrie 2015;

           
Văzând referatul nr.
23.489/20.11.2015 al Directiei Tehnice, privind aprobarea aderării
unor unități
administrativ teritoriale
la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară AQUA INVEST
MUREȘ;

           
Având în vedere prevederile art. 8, alin. (2), (3) lit.
žc  și art.10 din Legea nr.
51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice și ale art. 10 din Legea
nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă și de canalizare, precum si
cele ale art. 11, art. 36 alin. (2) lit. že  și alin. (7) lit. žc  , din Legea
nr. 215/2001;

             Ținând cont de prevederile art.13 din Statutul
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ ;

                În temeiul art. 36 alin. (1)  și al 
art. 45 alin.(1)  din Legea nr.
215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1.
Se încuviințează
aderarea la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA INVEST MUREȘ  a
comunelor Bălăuseri, Bereni, Cozma, Fîntînele, Grebenisu de Cîmpie, Măgherani,
Mihesu de Cîmpie, Nades, Neaua, Suplac, Vetca, Viisoara, Zagăr din județul
Mures si comuna Simonesti din judetul Harghita.

            Art.2. Se mandatează dl. primar
Meghesan Nicolae Sorin, reprezentant al municipiului Tarnaveni în Adunarea
Generala a Asociatiei, sa voteze conform Art.1.
       

            Art.3.
Se mandatează președintele Asociației de Dezvoltare Intercomunitară žAQUA
INVEST MUREȘ ,
dl. Ciprian Dobre, să semneze în
numele si pe seama membrilor asociati, hotărârea AGA si Actul Adițional la
Actul Constitutiv și Statutul Asociației.

            Art.4.
Prezenta hotărâre se comunică Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
žAQUA INVEST MUREȘ .

 

 

 

                  Președinte
de ședință,

                      Antonya Mihail                                                           

 

                                                
                                            Avizează pentru legalitate,

                                                                                                              Secretar,

                                                                                                  Groza Viorel Răzvan