nr. 135 din data 26.11.2015 privind aprobarea Listei de repartizare a locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, construite din fonduri ANL

ROMÂNIA

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TARNAVENI                                                           
                         

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.
135/26.11.2015

 

Privind aprobarea
Listei de repartizare a 
locuințelor  pentru tineri
destinate închirierii, 
construite din fonduri
ANL

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 26 noiembrie
2015;

            
Văzând referatul nr.

23412
/19.11.2015, întocmit de Comisia socială
numită prin Dispoziția Primarului Municipiului Târnăveni nr.
1664/2013
și HCL nr.96/2014;

În baza
prevederilor
Legii nr.152/1998, privind înființarea
Agenției Naționale pentru Locuințe, cu modificările și completările ulterioare,
precum și ale art.15 din HGR nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor
metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998
privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
;

În temeiul art. 36
alin. (1)  și al 
art. 45 alin.(1)  din Legea
nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.
Se aprobă Lista de
repartizare a locuințelor  pentru
tineri destinate închirierii, construite din fonduri ANL, conform Anexei nr.1 la
prezenta hotărâre.

Art.2.
Repartizarea efectiva  a
locuințelor către persoanele înscrise în Lista de repartizare ramasă definitivă,
se va face după ce solicitanții reconfirmă îndeplinirea tuturor criteriilor de
acces, prin completarea unei declarații pe proprie
răspundere.

         
  Art.3.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul
Municipiului Târnăveni.

   
        Președinte
de ședință,

    
      
    Antonya
Mihail               
         
                        
  

 

                                           
                          Avizează
pentru legalitate,

                                                                                             
       
Secretar,

                                                                                 
      
Groza Viorel Răzvan

 – Anexa