nr. 136 din data 26.11.2015 privind aprobarea darii in administrare a unor drumuri de exploatare, AGENTIEI NATIONALE DE IMBUNATAIRI FUNCIARE FILIALA TERITORIALA MURES OLTUL SUPERIOR

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 136/26.11.2015

Privind aprobarea dării în
administrare a unor drumuri de exploatare, AGENȚIEI NAȚIONALE DE ÎMBUNĂTĂȚIRI
FUNCIARE “ FILIALA TERITORIALĂ MUREȘ “ OLTUL SUPERIOR

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 26
noiembrie 2015;

            Văzând  Referatul de specialitate cu nr. 23495/20.11.2015,
întocmit de  către secretarul
municipiului Târnăveni.

            În conformitate cu dispozițiile
art.8 din O.G. nr.43/1997, cu modificările și completările ulterioare;

            În temeiul
art. 36 alin.(5) lit. a) și al art.45 alin.(3) din
Legea nr.215/2001, privind
administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările
ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1. Se aprobă darea în administrare AGENȚIEI NAȚIONALE DE
ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE “ FILIALA TERITORIALĂ MUREȘ “ OLTUL SUPERIOR, a
drumurilor de exploatare,
DE 937 – lungime 260
ml, DE 947 “ lungime 1027 ml, DE 958 “ lungime 331 ml, DE 977 “ lungime 830 ml
și DE 948 “ lungime 67 ml, pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a
acestora.

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,                                                        

     Antonya Mihail

                                                                                               Avizează
pentru legalitate,

  Secretar,

      Groza Viorel Răzvan