nr. 138 din data 26.11.2015 privind aprobarea modificarii suprafetei terenului inscris in CF nr.50642 Tarnaveni, nr. top 313/3, situat in municipiul Tarnaveni, str. Republicii, nr.92 si inscrierea acestuia in domeniul public

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 138/26.11.2015

Privind aprobarea modificării suprafeței
terenului înscris în CF nr.50642 Târnăveni, nr. top 313/3,
situat în municipiul Târnăveni,
str. Republicii, nr.92 și înscrierea acestuia în domeniul public

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 26
noiembrie 2015;

            Văzând  Referatul de specialitate cu nr. 23475/20.11.2015,
întocmit de sing. Petru Ovidiu din cadrul Compartimentului Cadastru și Bancă de
Date Urbane.

            În temeiul
art. 36 alin.(2) lit. c) și al art.45 alin.(3) din
Legea nr.215/2001, privind
administrația publică locală, republicată,cu modificările și completările
ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se
aprobă înscrierea în domeniul public al Municipiului Târnăveni a imobilului
-teren înscris în CF nr.50642 Târnăveni, nr. top 313/3, situat în municipiul
Târnăveni, str. Republicii, nr.92.

Art.2. Se
aprobă modificarea  suprafeței imobilului
– teren înscris în CF nr.50642 Târnăveni, nr. top 313/3, situat în municipiul
Târnăveni, str. Republicii, nr.92, de la suprafața de 9271 mp înscrisă în cartea
funciară, la suprafața de 10043 mp, suprafață reală, rezultată în urma
efectuării măsurătorilor de mare precizie.

             Art. 3.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul
municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,                                                        

     Antonya Mihail

                                                                                              Avizează
pentru legalitate,

  Secretar,

      Groza Viorel Răzvan