ANUNT – Concurs pentru promovarea in grad profesional a functionarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a Primariei Municipiului Tarnaveni

ANUNȚ

Concurs pentru
promovarea în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului
de specialitate a Primăriei Municipiului Târnăveni,

care
îndeplinesc condițiile pentru a participa la concursul/examenul de promovare în
grad profesional

 

Condiții generale:

Candidații
trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 65, alin.(2) din Legea
nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, așa cum a
fost modificată și completată de Legea nr. 251/2006.

Condiții cumulative pentru participarea la examen:

    Pentru a participa la
examenul de promovare în gradul profesional imediat superior celui deținut,
funcționarul public trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

     
să aibă cel
puțin 3 ani vechime în gradul profesional al funcției publice din care
promovează;

     
să fi obținut
cel puțin calificativul “bine” la evaluarea anuală a performanțelor
individuale în ultimii 2 ani;

     
să nu aibă în
cazierul administrativ o sancțiune disciplinară neradiată în condițiile Legii
nr.188/1999.

Condiții de desfășurare a concursului:

   Concursul se va desfășura la sediul Primăriei
Municipiului Târnăveni, str. Primăriei nr.7, din municipiul Târnăveni, județul
MUREȘ.

        Proba scrisă se va desfășura în data de:
28 decembrie
2015, ora 9,00
;

        Interviul va avea loc în data de: 30 decembrie 2015,  ora 14,00;

        Dosarul de concurs se depune de către candidați în termen
de 20 de zile de la data afișării anunțului privind organizarea examenului sau
concursului de promovare
.

 

Dosarul de concurs depus de către candidați la concursul
de promovare în grad profesional va conține în mod obligatoriu:

   a) copie de pe carnetul de
muncă sau adeverință eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea
atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

   b) copii de pe rapoartele  de evaluare a performanțelor profesionale din
ultimii 2 ani;

   c) formularul de înscriere.

 

     Constituirea
comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor se va face în baza  prevederilor art.26, alin.(2) din H.G.
nr.611/2008 privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici.

    

Primar,

         MEGHEȘAN NICOLAE SORIN

 

 

 

·        
Bibliografie comună funcțiilor publice de execuție

1.   Legea nr.188/1999 privind statutul funcționarilor publici, cu
modificările și completările ulterioare “ republicată în Monitorul Oficial nr.
251 din 22 martie 2004, modificată și completată de Legea nr. 251/2006.


 1. Legea nr.7/2004 privind Codul de
  conduită a funcționarilor publici – 
  publicată în M.O. 157 din 23 februarie 2004;

 2. Legea nr.215/2001 privind administrația
  publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

 

 

 

·        
Bibliografie       specifică  pentru promovarea functionarilor publici din
cadrul  Serviciului Buget Contabilitate

 

 


 1. Legea
  contabilității nr.82/1991-republicată

 2. Legea
  nr.273/2006 -privind finanțele publice locale,cu modificările și
  completările ulterioare

 3. O.M.F.
  nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea,
  ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si
  organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu
  modificările și completările ulterioare

 4. Ordinul
  M.F.  nr.1917/2005 privind aprobarea
  Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității
  instituțiilor publice,  Planul de
  conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a
  acestuia

 

 

·        
Bibliografie       specifică  pentru promovarea functionarilor publici din
cadrul Direcției – Poliția Locală

 

1.   Legea nr.
155/2010-Legea politiei locale

2.   H.G.R
nr.1332/2010,  privind Regulamentul cadru
de organizare si functionare a Politiei Locale

3.   O.G. nr.
2/2001, privind regimul juridic al contravențiilor

4.   Legea nr.
61/1991, pentru sanctionarea faptelor de incalcare a unor norme de convietuire
sociala , a Ordinii si linistii publice

5.   L
60/1991, privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice 

 

 

 

 

 

PRIMAR,

MEGHEȘAN NICOLAE SORIN