nr. 141 din data 23.12.2015 Privind aprobarea executiei bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni la data de 30.11. 2015

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.141/23.12.2015

Privind  aprobarea 
execuției  bugetului general
consolidat

 al municipiului Târnăveni  la data de 30.11. 2015

 

Consiliul
 Local al Municipiului Târnăveni,
întrunit în ședința ordinară din data de 23 decembrie 2015;

Văzând
Referatul de specialitate privind 
aprobarea  execuției  bugetului general consolidat al municipiului
Târnăveni  la data de 30.11. 2015  întocmit în cadrul  Direcției economice și înregistrat sub nr.25083/14.12.2015;

În
baza art. 49 alin. (12)din  Legea
finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările
ulterioare;

În
temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45
alin.(2) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se
aprobă contul de execuție al bugetului general al municipiului Târnăveni la
data de 30.11.2015.

Art.2. Cu
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

    Bercea Ioan

                   

 

 

  Avizează pentru legalitate,

                        Secretar,

                    Groza Viorel Răzvan