nr. 143 din data 23.12.2015 Privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor economici pentru obiectivul de investitii – Retea de apa cartier Victoriei

 ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.
143/23.12.2015

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor
economici pentru obiectivul de investiții Rețea de apă cartier
Victoriei .

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 23 decembrie
2015;

           
Văzând  Referatul  cu nr. 25068/14.12.2015 întocmit de ing.
Muth Teodor, șef birou Investiții, achiziții, servicii publice;

           
În baza art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finantele
publice locale, republicata cu modificarile si completarile
ulterioare.

           
În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 /
2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

           
Art. 1.
Se aprobă 
Studiul de fezabilitate pentru obiectivul de investiții žRețea
de apă cartier Victoriei 

 

Art. 2. Se aprobă 
indicatorii tehnico- economici aferenti obiectivului de investiții žRețea de apă cartier
Victoriei 

 

Principalii indicatori tehnico-economici ai
investiției:

 

         1. valoarea totală (INV),
inclusiv TVA

(la curs euro din 30.11.2015, 1 euro =
4,4503)

 

Valoarea totală a
investiției:

416.975 lei/ 93.696 euro,
din
care

 

C+M
= 346.969 lei/77.965 euro

 

2.
eșalonarea investiției
(INV/C+M):

 

           
– Anul I: 416.975 lei/346.969 lei

 

 

3. durata de realizare
(luni):

           
6 luni “ execuție
lucrare

 

 

 

4.
capacități (în unități fizice și valorice):

           
– lungime retea cartier (Dn= 125 mm) –  10 ml

           
– lungime retea cartier (Dn= 110 mm) –  521 ml

           
– lungime bransamente blocuri (D= 63 mm) – 42 ml

           
– lungime bransament case (D= 32 mm) – 25 ml

           
– camine de bransament din beton existente – 7 buc.

           
– camine de bransament din PE Dn= 800 mm – 8 buc.

           
– camine de bransament din PE Dn= 500 mm (case) – 3 buc.

           
– camine de vane din beton “ 3 buc

           
– hidranti de incendiu subterani Dn 80 mm – 3 buc.

 

 

 

 

           
Art. 3. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului
Târnăveni.

 

          Președinte de
ședință,

             
  Bercea
Ioan

 

       
Avizează pentru
legalitate,

                                                                                                         
   
Secretar,

                                                                                             
    Groza Viorel
Răzvan