nr. 144 din data 23.12.2015 Privind validarea modificarilor efectuate prin Dispozitia Primarului nr. 2.170/16.12.2015 asupra bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2015 si rectificarea bugetului general consolidat al municipiului pe anul 2015

ROMÂNIA                                                                         

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA
nr.144/23.12.2015

Privind
validarea
modificărilor efectuate prin Dispoziția Primarului
nr.
2.170
/16.12.2015 asupra bugetului general consolidat al
municipiului Târnăveni  pe anul
2015
  și rectificarea bugetului general
consolidat al 
municipiului

pe
anul 2015

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința  ordinară din data de 23 decembrie  2015;

Văzând Referatul de
specialitate la proiectul de hotărâre privind  validarea
modificărilor efectuate prin Dispoziția Primarului

nr.
2.170/16.12.2015 asupra bugetului general consolidat al
municipiului Târnăveni  pe anul
2015
 
și rectificarea bugetului general consolidat al 
municipiului

pe anul 2015, întocmit de director executiv “ Direcția economică 
și înregistrat sub nr. 25.489/17.12.2015  

și Referatul de
specialitate 
nr.25.373/16.12.2015 
privind aprobarea
achiziționării unor produse, servicii și lucrări cuprinse în Lista
obiectivelor de investiții pe anul 2015 cu finanțare din bugetul local,
întocmit în cadrul Biroului Investiții, Achiziții, Servicii
Publice;

În baza prevederilor
Legii nr.186/2014 privind  bugetul de stat pe anul 2015 și a Legii
finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și completările
ulterioare;

În temeiul art. 36
alin. (1) și (4) lit. a  , al art.
45 alin.(2), lit. a  și a art.115, alin.(1), lit. b   din
Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.
Se validează modificările efectuate prin Dispoziția primarului
nr.2.170/16.12.2015, asupra bugetului general consolidat al municipiului
Târnăveni pe anul
2015.

 Art. 2. 
Se aprobă  Anexa
nr.1 – Bugetul general consolidat 
al municipiului Târnăveni pe anul 2015 conform modificărilor propuse în
 Referatele
de specialitate nr. 25.489/17.12.2015 și 25.373
/16.12.2015 la proiectul de hotărâre privind validarea
modificărilor efectuate prin Dispoziția Primarului
nr.2.170/16.12.2015
asupra bugetului general consolidat al municipiului
Târnăveni  pe anul 2015 și rectificarea bugetului general consolidat
al  municipiului Târnăveni pe anul
2015.

Art.3.
Cu
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul
Municipiului Târnăveni  prin Direcția economică din cadrul unității
administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.
     

 

Președinte de
ședință,

           
      
Bercea Ioan

           
           
         
                                                
    Avizează
pentru legalitate

                                                                                             
        Secretar,

                                                                                 
     
 Groza Viorel Răzvan

 

Anexa 1  

Lista obiectivelor de
investitii