nr. 147 din data 23.12.2015 privind acordarea de facilitati fiscale contribuabililor persoane fizice si juridice din municipiul Tarnaveni, constand in anularea cotei de 73,3% din majorarile de intarziere

ROMÂNIA                                                                                     

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL 
LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 147/23.12.2015

Privind
acordarea de facilități fiscale contribuabililor persoane fizice și juridice
din municipiul Târnăveni, constând în anularea cotei de 73,3% din majorările de
întârziere

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni,
întrunit în ședința ordinară din data de 23 decembrie
2015;

Având în vedere Referatul de specialitate
înregistrat sub nr. 25189/15.12.2015, întocmit de șef Serviciu impozite și taxe,
prin care se propune acordarea de facilități fiscale contribuabililor persoane
fizice și juridice din municipiul Târnăveni, constând în anularea cotei de 73,3%
din majorările de întârziere;

În baza prevederilor art. 12 din OUG nr. 44/2015
privind acordarea unor facilități fiscale și cele ale Ordinului nr. 3831/2015 al
Ministerului Finanțelor Publice pentru aplicarea
acesteia;

           
În temeiul art. 36 alin. (1), alin(4), lit.c) și art. 45 alin.(2) din
Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările
ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.  Se aprobă acordarea de facilități fiscale
contribuabililor persoane fizice și juridice din municipiul Târnăveni, constând
în anularea cotei de 73,3% din majorările de întârziere aferente obligațiilor
fiscal principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, constând în creanțe
de natură fiscală (impozite
și taxe locale și amenzi contravenționale)
datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza
administrativ-teritorială a Municipiului
Târnăveni.

 
         
Art.2. Procedura de acordare a
facilităților fiscale descrise la art. 1 se constituie în Anexa 1, precum și
Anexele 2-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre și se aplică de la data
adoptării prezentei, până la data de 31.03.2016.

Art.3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei
Hotărâri se împuternicește Primarul municipiului Târnăveni prin direcțiile și
serviciile din cadrul aparatului de
specialitate.

 

         
Președinte de ședință,

               
  Bercea
Ioan

                                                                                  
Avizează pentru legalitate,

                                                                                             
        
Secretar,

                                                                                 
          
Groza Viorel Răzvan           

Anexele 1-