nr. 148 din data 23.12.2015 privind aprobarea scutirilor si facilitatilor fiscale la plata impozitelor si taxelor locale si a procedurilor de acordare a acestora

ROMÂNIA                                                                                     

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL 
LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.
148/23.12.2015

Privind aprobarea
scutirilor și facilităților fiscale la plata impozitelor și taxelor locale și a
procedurilor de acordare a acestora

 

 

           
Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară
din data de 23  decembrie
2015;

Având în vedere Referatul de specialitate înregistrat sub
nr. 25192/15.12.2015, întocmit de șef Serviciu impozite și taxe, prin care se
propune aprobarea scutirilor și facilităților fiscale la plata impozitelor si
taxelor locale și a procedurilor de acordare a
acestora;

În baza prevederilor
Titlului IX din Legea
 nr.
227/2015 privind Codul fiscal
;

           
În temeiul art. 36 alin. (1)
, alin(4), lit.c) și art. 45 alin.(2) din Legea nr.215/2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare
,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.  Se aprobă
scutirile și facilitățile fiscale aplicabile la nivelul Municipiului Târnăveni,
conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

 

Art.2. Se
aprobă procedurile de acordare a scutirilor și facilităților fiscale la plata
impozitelor și taxelor locale, conform Anexelor nr. 2-23, care fac parte
integrantă din prezenta
hotărâre.

 

Art.3. Scutirile
sau reducerile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, a impozitului/taxei pe
teren, a impozitului pe mijloacele de transport prevăzute la art.
456
, 464
și 469
se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2016 persoanelor care dețin documente
justificative emise până la data de 31 ianuarie 2015 și care sunt depuse la
compartimentele de specialitate ale autorităților publice locale, până la data
de 31 martie 
2016.

Art.4.
Prezenta
hotărâre
 intră în vigoare începand cu data
de  1 ianuarie 2016,  dată
la care se abrogă orice dispoziții contrare prezentei
hotărâri.

 

Art.5.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicește Primarul
municipiului Târnăveni prin direcțiile și serviciile din cadrul aparatului de
specialitate.

 

Președinte de
ședință,

      
Bercea Ioan

                                                                                 
            

 

                  
Avizează pentru
legalitate,

                                                                                 
         
Secretar,

                                                                     
            
Groza Viorel Răzvan

 

Anexele
1-23