nr. 149 din data 23.12.2015 privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea conditiilor de impunere a supraimpozitarii pe cladirile neintretinute de pe raza municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA                                                                                     

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL 
LOCAL

 

HOTĂRÂREA
NR. 149/23.12.2015

Privind aprobarea
Regulamentului privind  stabilirea
condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile neîntreținute de pe
raza municipiului Târnăveni

Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 23 
decembrie 2015;

Având în vedere Referatul de
specialitate înregistrat sub nr. 25190/15.12.2015, întocmit de șef Serviciu
impozite și taxe, prin care se propune
referitor la aprobarea Regulamentului privind 
stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile
neîntreținute de pe raza municipiului Târnăveni;

În baza prevederilor
art. 489 din Legea nr. 227/2015
privind Codul de procedură
fiscală
;

           
În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (4), lit.c) și al art. 45 alin.(2)
din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locale, republicată, cu
modificările și completările ulterioare
,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.  Se aprobă Regulamentul privind 
stabilirea condițiilor de impunere a supraimpozitării pe clădirile
neîntreținute de pe raza municipiului Târnăveni, conform Anexelor 1, 1A și 1B,
parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a
prezentei hotărâri se împuternicește Primarul municipiului
Târnăveni.

        

         
Președinte de
ședință,

               
Bercea Ioan

                                                                                 
            

        
Avizează pentru legalitate,

                                                                                                         
   
Secretar,

                                                                                             
    Groza Viorel
Răzvan                             

 

  Anexa 1 – Regulamentul privind
stabilirea conditilor de impunere a supraimpozitarii pe cladirile neintretinute
– anexele 1A si 1B