nr. 150 din data 23.12.2015 privind aprobarea Raportului de reevaluare imobiliara in urma apartamentarii, pentru imobilul situat in Tarnaveni, str. Republicii nr.35.

ROMÂNIA                                                                                     

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL      

 

 

HOTĂRÂREA NR. 150/
23.12.2015

 

Privind aprobarea
Raportului de reevaluare imobiliară în urma apartamentării, pentru imobilul
situat în Târnăveni, str. Republicii nr.35.

 

Consiliul
Local al Municipiul Târnăveni, întrunit în sedința ordinară din data de  23 decembrie
2015,

           
Având în vedere Referatul de specialitate privind aprobarea Raportul de
evaluare imobiliară pentru proprietatea imobiliară situată în municipiul
Târnăveni, str. Republicii, nr.35,
întocmit de consilier Damian Carmen înregistrat sub nr.25193 /15.12.2015,
             

         
În baza prevederile din OUG nr.68/28.05.2008 privind vânzarea spațiilor
proprietate privată a statului sau a unităților administrative- teritoriale cu
destinație de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfasoară
activități conexe actului medical
,

În temeiul art. 36 alin. (1) și al 
art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

 

H O T Ă R Ă ȘT
E:

 

 

Art.1.
Se aprobă Raportul de evaluare imobiliară pentru proprietatea imobiliară situată
în municipiul Târnăveni, str. Republicii,
nr.35.

 

Art.2.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însarcinează Primarul
Municipiului Târnăveni.

                                              

        
Președinte de
ședință,

               
Bercea Ioan

                                                                                 
     Avizează
pentru legalitate,

                                                                                                         
   
Secretar,

                                                                                             
    Groza Viorel
Răzvan      

 

Raport de reevaluare imobiliara pentru
imobilul situat in str. Republicii nr.
35