nr. 151 din data 23.12.2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al Centrului de recreere si socializare – Victoria

ROMÂNIA                                                                                                

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.
151/23.12.2015

 

Privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare

al Centrului
de recreere și socializare œVictoria


 

        
Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în sedința ordinară
din data de 23  decembrie
2015;

     
   Având în vedere
Referatul  de specialitate  întocmit de
către
dir.executiv a Serviciului Public de Asistență Socială
, înregistrat sub nr. 25268/15.12.2015;

           
Urmare a H.C.L. nr.79 din 25 septembrie 2014 de înființare a
Centrului de recreere și socializare œVictoria ;

În
conformitate cu prevederile Legii nr.272/2004(r1) privind protecția și
promovarea drepturilor copilului;

           
În temeiul art.36,
alin.(2), lit. d) și alin.(6), lit. a) pct.2 și al art.45, alin.(1),
din Legea nr. 215 / 2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu completările și modificările
ulterioare,

                                                                                                                     

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1.  Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Centrului de recreere și
socializare œVictoria , conform Anexei 1care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.2. Centrul de recreere și socializare
žVictoria  va funcționa în cadrul 
Serviciului Public de Asistență Socială, din subordinea Consiliului Local
al Municipiului Târnăveni.

Art.3.   Cu
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

Președinte de
ședință,

       
Bercea Ioan

                       
                                        Avizează
pentru legalitate,

                                                                                                         
 Secretar,

                                                                                                
 Groza Viorel Răzvan                             

 

 

Anexa – Regulamentul de organizare
si functionare a Centrului Victoria