nr. 152 din data 23.12.2015 privind aprobarea Actului aditional nr.1 la contractul nr.94/23.09.2015, privind delegare a gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Tarnaveni prin concesionare precum si a graficului platilor in rate aferente contractului

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.152/23.12.2015

 

Privind aprobarea
Actului aditional nr.1 la contractul nr.94/23.09.2015, privind delegare a
gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Tarnaveni prin concesionare
precum si a graficului platilor in rate aferente contractului

 

Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în sedința ordinară din data de 23 decembrie 2015;

         
Văzând Referatul de specialitate nr. 25293/16.12.2015 la proiectul de hotărâre
privind aprobarea Actului adițional precum și a graficului plăților în rate,
aferente contractului nr.94/23.09.2015, privind delegare a gestiunii
serviciului de iluminat public din municipiul Târnăveni, prin concesionare,

            În conformitate cu dispozițiile:

   
Art.319, alin.(16 ) din Legea
nr. 227/2015 privind  Codul fiscal

         
Art.24
alin.(1) din Legea  nr.230/2006 a
serviciului de iluminat public

         
Art.29
alin.(3) din Legea  nr.51/2006 a
serviciilor comunitare de utilități publice,

În temeiul 
art. 36 alin. (1) , alin.(2) lit.d coroborat cu alin.(6) lit.a) pct.14
și al art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică
locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

                                                   HOTĂRĂȘTE:

 

            Art.1. Se aprobă Actul aditional nr.1 la contractul Nr.94/23.09.2015 de Delegare a gestiunii
serviciului de iluminat public din municipiul Târnăveni prin concesionare,
între Municipiul Târnăveni și SC FLASH LIGHTING SERVICES SA București.

         Art.2. Se aprobă graficul plăților în rate aferente contractului nr.94/23.09.2015, privind
delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din Municipiul Târnăveni
prin concesionare.

         Art. 3. Se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni să
semneze
Actul adițional nr.1
la contractul nr.94/23.09.2015
de
Delegarea gestiunii serviciului de iluminat public din municipiul Târnăveni
prin concesionare, precum și
graficul plăților în rate aferente contractului, în forma aprobată potrivit art.1 si 2 din
prezenta hotărâre.

 

Președinte de ședință,

                Bercea Ioan

                                                                                          Avizează
pentru legalitate,

                                                                                                              Secretar,

                                                                                                  Groza Viorel Răzvan