nr. 153 din data 23.12.2015 privind trecerea imobilului situat in str. Gruiete, nr.1B, Tarnaveni, compus din Statie de sortare si Statie de transfer, impreun cu terenul aferent in suprafata de 3025 mp proprietate publica a municipiului Tarnaveni, inscris in C.F. nr.360/N/Tarnaveni, nr. Cad. 597/2, in domeniul public al judetului Mures

ROMÂNIA

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL
LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.
153/23.12.2015

 

Privind trecerea
imobilului situat în str. Gruiețe, nr.1B, Târnăveni, compus din Stație de
sortare și Stație de transfer, împreună cu terenul aferent în suprafață de 3025
mp “ proprietate publică a municipiului Târnăveni, înscris în C.F.
nr.360/N/Târnăveni, nr. Cad. 597/2, în domeniul public al județului
MUREȘ

 

Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința odinară din data de 23 decembrie
2015,

Văzând Referatul de
specialitate nr.25517/18.12.2015.

Luând în considerare
Hotărârea Consiliului Județean MUREȘ
nr.153/26.11.2015,

Conform
dispozițiilor art. 13 alin. (3) din Contractul de asociere, ale art.7 alin(2)
din Legea nr. 101/2006, republicată, privind serviciul de salubrizare al
localităților, precum și pe cele ale Legii nr.213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările și completările
ulterioare,

În temeiul art. 36
alin. (1) și al  art. 45 alin.(1)
din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completarile ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.
Se aprobă trecerea imobilului situat în str. Gruiețe, nr.1B,
Târnăveni, compus din Stație de sortare și Stație de transfer, împreună cu
terenul aferent în suprafață de 3025 mp “ proprietate publică a municipiului
Târnăveni, înscris în C.F. nr.360/N/Târnăveni, nr. Cad. 597/2, în domeniul
public al județului MUREȘ, conform anexei care face arte integrantă din
prezentul act administrativ.

Art.2. Se împuternicește primarul municipiului
Târnăveni, să îndeplinească procedurile de predare-preluare a imobilului de la
art. 1, în condițiile stipulate în Hotărârea Consiliului Județean
nr.153/26.11.2015.

 

Președinte de
ședință,

                
Bercea Ioan

                                                                                 
            

 

                                                                          
Avizează pentru legalitate,

                                                                                                         
   
Secretar,

                                                                                             
    Groza Viorel
Răzvan      

 

Anexa – Lista bunurilor
proprietate publica aflate in dotarea statiei de sortare si transfer