nr. 154 din data 23.12.2015 privind modificarea programului de transport public local de persoane prin curse regulate in municipiul Tarnaveni traseul Tarnaveni Bobohalma

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 154/23.12.2015

 

Privind modificarea programului de transport public local de persoane
prin curse regulate în municipiul Târnăveni “ traseul Târnăveni “ Bobohalma

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data 23 decembrie 2015.

Văzând referatul nr. 25404/17.12.2015 întocmit de către ing. Moța Nicolae
din cadrul Compartimentului Transport Public local,

Conform art.17 al  Legii nr.92/2007
privind serviciile de transport public local ,cu modificările și completările
ulterioare

În temeiul art. 36 alin. (1)  și
al  art. 45 alin.(1)  din Legea nr. 215 / 2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.  Se aprobă modificarea programului de transport public local de persoane
prin curse regulate în municipiul Târnăveni “ traseul Târnăveni “ Bobohalma,
după cum urmează:

 
Plecare
Bobohalma: ora 9.45 și ora 18.00.

 

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire
a prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

    Bercea Ioan

                   

 

 

   Avizează
pentru legalitate,

                        Secretar,

                    Groza Viorel Răzvan