nr. 155 din data 23.12.2015 privind radierea din domeniul public a tronsonului de drum Str. 1 Decembrie 1918, inventariat ca strada, la pozitia 5 din H.C.L. nr. 60/2001 privind insusirea inventarului domeniului public al municipiului Tarnaveni.

ROMÂNIA                                                                                                 

JUDEȚUL
MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA
NR.155/23.12.2015

Privind radierea din domeniul
public a tronsonului de drum Str. 1 Decembrie 1918 , inventariat ca stradă, la
poziția 5 din H.C.L. nr. 60/2001 privind însușirea inventarului domeniului
public al municipiului Târnăveni.

 

           
Consiliul Local al
Municipiului Târnăveni, întrunit în sedința ordinară din data de 23 decembrie
2015;

         
Având în vedere Referatul de specialitate privind 
radierea tronsonului de drum žStr.1
Decembrie 1918 ,inventariat ca stradă, la poziția 5 din HCL nr.60/2001,privind
însușirea inventarului domeniului public al municipiului Târnăveni și care face
parte din DJ 142 Târnăveni-Bălăușeri, fiind înscris în inventarul domeniului
public al județului MUREȘ, actualizat prin Hotărârea Consiliului Județean MUREȘ
nr.34/2008, la poziția nr.66 și înregistrat sub nr. 25454/17.12.2015;

Ținând
cont de prevederile art.11 și 22 din Ordonanța Guvernului nr.43/1997 privind
regimul drumurilor și ale Anexei nr.2.28 actualizată- Rețeaua de drumuri
județene din județul MUREȘ la Hotărârea Guvernului nr.540/2000 privind aprobarea
încadrării în categorii funcționale a drumurilor publice și a drumurilor de
utilitate privată deschise circulației publice;

         
În conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind bunurile
proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

        
În temeiul art.36 alin.(1) și al art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001,
privind  publice locale,
republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

 

 

                                                                                                                     

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se
aprobă
radierea tronsonului de drum žStr.1
Decembrie 1918 ,inventariat ca stradă, la poziția 5 din HCL nr.60/2001, privind
însușirea inventarului domeniului public al municipiului Târnăveni și care face
parte din DJ 142 Târnăveni-Bălăușeri, fiind înscris în inventarul domeniului
public al județului MUREȘ, actualizat prin Hotărârea Consiliului Județean MUREȘ
nr.34/2008, la poziția nr.66.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei
hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 Președinte de ședință,

        
Bercea Ioan

 

                                                                                    
 

                                                                                  
Avizează pentru
legalitate,


Secretar,


      
Groza Viorel Răzvan