nr. 1 din data 28.01.2016 privind incetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Torok Cristina

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.1/28.01.2016

Privind încetarea de drept a mandatului de consilier local

al doamnei Torok Cristina

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data 28 ianuarie 2016.

Văzând referatul nr. 1742 /22.01.2016 întocmit de primarul și secretarul municipiului Târnăveni.

În conformitate cu prevederile art.9 alin.(2) lit.a) și alin.(3) din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Ia act de demisia doamnei consilier local Torok Cristina, constată  încetarea de drept a calității sale de consilier local în cadrul Consiliului Local al Municipiului Târnăveni și declară vacant locul acesteia.

Art.2.Prezenta hotărâre se comunică doamnei Torok Cristina și Partidului Național Liberal   “ filiala MUREȘ.

 

 

 Președinte de ședință,

     Ciulea Pavel

   

 

Avizează pentru legalitate

  Secretar,

  Groza Viorel Răzvan