nr. 2 din data 28.01.2016 privind aprobarea Conventiei de cooperare si a proiectului – POLITIE AUTORITATI LOCALE, SERVICII PUBLICE IN PARTENERIAT

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA NR.
2/28.01.2016

 

Privind aprobarea Convenției de cooperare și a
proiectului žPOLIȚIE “ AUTORITĂȚI LOCALE, SERVICII PUBLICE ÎN
PARTENERIAT .

 

 

Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 28 ianuarie 2016.

Luând în considerare referatul
întocmit de către Director executiv ec. Muth Rodica și de către secretarul
municipiului Târnăveni, înregistrat cu nr.1700/22.01.2016.

Văzând adresa nr.
26117/28.12.2015 a Poliției Municipiului Târnăveni.

În temeiul art. 36 alin. (2)
lit. e) și al  art. 45 alin.(1) din
Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată,cu
modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1.
Se aprobă Convenția de cooperare și proiectul žPOLIȚIE “ AUTORITĂȚI LOCALE,
SERVICII PUBLICE ÎN PARTENERIAT .

Art.2.
 Cu aducerea la îndeplinire se
împuternicește primarul municipiului Târnăveni.

 

 Președinte de
ședință,

   
             Ciulea
Pavel

                                                                                                   
Avizează pentru
legalitate

       
Secretar,

                 
Groza Viorel Răzvan

  

  Convenția de
cooperare  
 

  Proiectului POLIȚIE “
AUTORITĂȚI LOCALE, SERVICII PUBLICE ÎN
PARTENERIAT 