nr. 3 din data 28.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati aferenti obiectivului de investitii – Reabilitare, modernizare si extindere Gimnaziul de Stat Traian Tarnaveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 3/28.01.2016

Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați aferenți obiectivului de investiții Reabilitare, modernizare și extindere Gimnaziul de Stat Traian “ Târnăveni 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 28 ianuarie 2016;

Văzând  Referatul  cu nr. 1316/19.01.2016  întocmit de ing. Muth Teodor, șef birou Investiții, achiziții, servicii publice;

În baza art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se aprobă  indicatorii tehnico- economici actualizati aferenti obiectivului de investiții žReabilitare, modernizare si extindere Gimnaziul de Stat Traian – Târnăveni  conform anexei.

Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.

 

Președinte de ședință,

    Ciulea Pavel

   

 

Avizează pentru legalitate,

  Secretar,

  Groza Viorel Răzvan

 

Anexa la HCL nr. 3/28.01.2016

 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

(actualizați in 31 august 2015)

 

1. Valoarea totală a investiției œReabilitare, modernizare si extindere Gimnaziul de Stat Traian – Târnăveni 

Evaluarea investiției s-a făcut atat în lei, cat și în euro, conform cursului de 4,4321 lei/euro, afișat de B.N.R. la data de 08.08.2015.

Astfel, s-a determinat că obiectivul de investiții, în soluția tehnică fundamentată în această documentație, este  în valoare de 14.278,886 mii lei, echivalent a 3.221,698 mii €, din care cheltuielile pentru lucrările de C+M reprezintă 11.320,682 mii lei, echivalent a 2.554,248 mii €.

 

1.2. Esalonarea investiției

Eșalonarea investiției pe parcursul implementarii este redată mai jos, si cuprinde atât valori aferente etapei pregătitoare cât și valori aferente execuției propriu-zise a lucrărilor de construcții.

 

PERIOADA   total INVESTIȚIE     din care C+M

        mii lei (cu TVA)     mii lei (cu TVA) 

ANUL 1         4.759,630         3.773,560

ANUL 2         4.759,630         3.773,560

ANUL 3         4.759,626         3.773,562

 

1.3. Durata de realizare

Durata de desfășurare a investiției se estimează a fi de 36 luni,  perioadă în care se vor efectua lucrări pregătitoare, de construcții, precum și cele necesare recepției la terminarea lucrărilor.

 

 

1.4. Capacități (în unități fizice si valorice)

Prin realizarea investiției fundamentate în prezentul studiu se obțin următoarele capacități:

Cladirea A:

– regim de inaltime: S+P+1

– aria desfasurata: Σ Aniv= 178,6+1386,75+1103,5= 2.668,10 mp

– aria utila = 119,0+1087,17+869,06 = 2.075,23 mp

– aria construita: Ac = 1376,0 mp

– V/Ad = 6.052,238/2668,10= 2,277 mii lei/mp

Cladirea B:

– regim  de inaltime: P+1+M

– aria desfasurata: Σ Aniv= 735+735+735 = 2.205 mp

– aria utila = 607+613,61+629,17 = 1.849,78 mp

– Ac = 735 mp

– V/Ad = 3938,884/2205= 1,786 mii lei/mp

Cladirea C:

  regim de inaltime: S+P

  aria desfasurata: Σ Aniv= 76,80+370,35= 447,15 mp

  aria utila = 43,40+296,66= 340,06 mp

  Ac = 370,35 mp

  V/Ad = 1.08,40/447,15= 2,278 mii lei/mp

Terenuri de sport si alei:

  Aria = 5280 mp

  V/Ad = 881,318/5280 = 0,167 mii lei/mp

1.5. Alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia:

Reabilitarea retelei de apa-canal:

  Retea de apa: V/Ad = 48,484/234 = 0,207 mii lei/m       – 234 ml

  Retea de canalizare: V/Ad = 22,816/63 = 0,362 mii lei/m   – 63 ml