nr. 4 din data 28.01.2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizati aferenti obiectivului de investitii – Reabilitare si modernizare Colegiul Tehnic Tarnaveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 4/28.01.2016


Privind aprobarea indicatorilor tehnico- economici actualizați aferenți obiectivului de investiții Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic “ Târnăveni 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 28 ianuarie 2016.


            Văzând  Referatul  cu nr. 1313/19.01.2016  întocmit de ing. Muth Teodor, șef birou Investiții, achiziții, servicii publice;


            În baza art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare.


            În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă  indicatorii tehnico- economici actualizati aferenți obiectivului de investiții žReabilitare si modernizare Colegiul Tehnic – Târnăveni  conform anexei.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.


 


Președinte de ședință,


                 Ciulea Pavel


              


 


           Avizează pentru legalitate,


        Secretar,


                  Groza Viorel Răzvan


 


 Anexa la HCL nr.4/28.01.2016


 


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI


(actualizați in 31 august 2015)


 


1. Valoarea totală a investiției œReabilitare si modernizare Colegiul Tehnic –   Târnăveni 


Evaluarea investiției s-a făcut atat în lei, cat și în euro, conform cursului de 4,4321 lei/euro, afișat de B.N.R. la data de 08.08.2015.


Astfel, s-a determinat că obiectivul de investiții, în soluția tehnică fundamentată în această documentație, este  în valoare de 14.648,540 mii lei, echivalent a 3.305,101 mii €, din care cheltuielile pentru lucrările de C+M reprezintă 11.905,292 mii lei, echivalent a 2.686,151 mii €.


 


1.2. Esalonarea investiției


Eșalonarea investiției pe parcursul implementarii este redată mai jos, si cuprinde atât valori aferente etapei pregătitoare cât și valori aferente execuției propriu-zise a lucrărilor de construcții.


 


PERIOADA              total INVESTIȚIE                 din care C+M


                                               mii lei (cu TVA)                     mii lei (cu TVA) 


ANUL 1                                4.882,850                               3.968,430


ANUL 2                                4.882,850                               3.968,430


ANUL 3                                4.882,840                               3.968,432


 


1.3. Durata de realizare


Durata de desfășurare a investiției se estimează a fi de 36 luni,  perioadă în care se vor efectua lucrări pregătitoare, de construcții, precum și cele necesare recepției la terminarea lucrărilor.


 


1.4. Capacități (în unități fizice si valorice)


Prin realizarea investiției fundamentate în prezentul studiu se obțin următoarele capacități:


Colegiul Tehnic:


– regim de inaltime: S+P+1÷2


– aria desfasurata existenta: Σ Aniv= 1728,7+1686,0+1686,0+249,5= 5.350,2 mp


– aria desfasurata propusa: Σ Aniv= 1728,7+1686,0+1686,0+249,5= 5.350,2 mp


– aria utila = 1162,25+1321,88+1369,45+157,0 = 4.010,58 mp


– aria construita: Ac = 1728,7 mp


– V/Ad = 1,684 mii lei/mp


Laboratoare:


– regim  de inaltime: P+1


– aria desfasurata: Σ Aniv= 283,80+283,80 = 567,60 mp


– aria utila = 240,72+241,93 = 482,65 mp


– Ac = 283,80 mp


– V/Ad = 1,766 mii lei/mp


Cladirea fostului internat:


–  regim de inaltime: S+P+3


–  aria desfasurata: Σ Aniv= 262,75+709,20+709,20+709,20+709,20= 3.099,55 mp


–  aria desf. sp. de inv.: Σ Aniv= 683,55+360,05+187,06+187,04= 1.417,7 mp


–  aria utila (aferenta numai spatiilor de invatamant) = 579,72+307,67+158,51+156,97= 1.202,87 mp


–  Ac = 709,20 mp


–  V/Ad = 1,485 mii lei/mp