nr. 5 din data 28.01.2016 privind aprobarea necesitii i oportunitii achiziionrii unor lucrri, servicii i produse pe anul 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 5/28.01.2016


Privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării unor lucrări, servicii și produse pe anul 2016


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 28 ianuarie 2016,


            Văzând  referatul  cu nr. 1418 din 20.01.2016 întocmit de către Șef Birou Investiții, achiziții, servicii publice “ ing. Muth Teodor,


            În baza Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;


            În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


 


            Art.1. Se aprobă  necesitatea și oportunitatea achiziționării unor lucrări, servicii și produse pe anul 2016, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul municipiului Târnăveni.


           


         Președinte de ședință,


                Ciulea Pavel                                             


 


 


                                                                            Avizează pentru legalitate,


                                                                                        Secretar,


                                                                              Groza Viorel Răzvan                             


 


 


 


 


 


                  ANEXĂ


la Hotărârea nr.5/28.01.2016


 


I. CU FINANȚARE DIN BUGETUL LOCAL


1. Extindere canalizare menajeră pe str. pref. V. Moldovan și str. Băilor


 


2. Reabilitare rețea de apă în cartier Industriei- Tineretului


 


3. Canalizare menajeră și pluvială pe str. Fabricii, Aleea A, Aleea B, Griviței


 


4. Tractor cu remorcă


 


5. Freză de asfalt


 


6. Licențe


 


7. Programe informatice


 


8. Audit de supraveghere privind certificarea sistemului de management al calității ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001


 


9. Echipament pistă skateboard în parcul V. Babeș


 


10. Tablouri electrice, pentru evenimente, pe str. Republicii


 


11. Reabilitarea clădirii la sectorul Servicii dezvoltare publică- clădiri (SF + PT)


 


12. Modernizare drum comunal DC 83 cuprins între DN 14A și satul Bobohalma (actualizare PT)


 


13. Reabilitarea clădirii administrative a Primăriei (SF + PT)


 


14. Modernizare străzi în municipiul Târnăveni (DALI)


 


15. Modernizarea serelor din str. V. Babeș (actualizare SF +PT)


 


II. CU FINANȚARE DIN BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII


1. Multifunctional laser, format A3


2. Licențe (antivirus)