nr. 6 din data 28.01.2016 privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Trnveni pe anul 2016

ROMÂNIA                                                                                                

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

                                              

                       

HOTĂRÂREA NR.
6/28.01.2016

Privind aprobarea bugetului general
consolidat al municipiului

Târnăveni pe anul
2016

 

 

Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din  data  de 28 ianuarie
2016;

           
Văzând:

Expunerea de motive la proiectul de hotărâre
privind aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe
anul 2016, înregistrată sub nr.
1.487/20.01.2016,

 și

 Referatul de specialitate la proiectul
de hotărâre privind

aprobarea bugetului general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul
2016,
întocmit în cadrul
Direcției economice, înregistrat sub nr. 1485/20.01.2016 și Referatele
nr.1.421/20.01.2016 și 
1.422/20.01.2016  privind
aprobarea achiziționării unor produse, servicii și lucrări cuprinse în Listele
obiectivelor de investiții pe anul 2016 cu finanțare din bugetul local și
bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial
din venituri proprii, întocmite în cadrul Biroului Investiții, Achiziții,
Servicii Publice;

           
În baza prevederilor  Legii   nr.339/2015 
privind bugetul de stat pe anul 2016, Legii nr.340/2015 a bugetului
asigurărilor sociale de stat pe anul 2016
și a Legii finanțelor publice locale
nr.273/2006, cu modificările și completările
ulterioare;

Având  în
vedere  Deciziile șefului
Administrației Județene a Finanțelor Publice  MUREȘ nr. 591.712/28.12.2015,
591.886/31.12.2015 și 1.237/12.01.2016, privind aprobarea repartizării pe
unități administrativ-teritoriale a 
sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2016 și a sumelor
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2016 precum și
 Hotărârea Consiliului Județean MUREȘ
nr.173/29.12.2015 privind repartizarea pe anul 2016, a sumelor pentru
echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale din
județul MUREȘ și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate
finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și
comunale

În temeiul art. 36
alin. (1)  și al art. 45 alin.(2),
lit.a)
din Legea nr. 215 / 2001,
privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.
1.

Se aprobă Bugetul general consolidat  al municipiului Târnăveni pe anul 2016
conform  Anexei
nr.1A.

Bugetul general consolidat al
municipiului Târnăveni pe anul 2016 se stabilește 
 la venituri în sumă de
43.773.484 lei, iar la cheltuieli în sumă de 45.757.345 lei, cu un deficit în
sumă de 1.983.861 lei care se acoperă din excedentul anilor precedenți.

Art. 2. Se aprobă veniturile totale ale Bugetului local
al municipiului Târnăveni pe anul 2016,  conform Anexei nr.1.   
                                                                      

Art. 3. Se aprobă cheltuielile
totale ale Bugetului local al municipiului Târnăveni 
pe anul 2016, conform Anexei
nr.2.

Detalierea
cheltuielilor bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul
2016
pe
Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare și
 la
nivel de titluri, articole și alineate este prezentată în Anexele nr.
3-13.

Art.4. Se aprobă
utilizarea sumei de 1.525.491 lei din excedentul bugetului local al anilor
precedenți pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de
dezvoltare.

Art. 5.  Se
aprobă veniturile totale ale Bugetului centralizat al instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial  din venituri proprii pe anul 2016,
conform Anexei nr.14.

Art. 6. Se aprobă
cheltuielile
totale ale Bugetului centralizat al instituțiilor publice și
activităților finanțate integral sau parțial  din venituri proprii pe anul 2016, pe
Secțiunea de funcționare și Secțiunea de dezvoltare, conform Anexelor
nr.15-18.

Art.7. Se aprobă
utilizarea sumei de 93.000 lei din excedentul bugetului
centralizat
al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial  din venituri proprii
al anilor precedenți
pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de
dezvoltare.

Art.8.
Se aprobă veniturile totale ale Bugetului fondurilor externe nerambursabile pe
anul 2016, conform Anexei nr.19.

Art.9.
Se aprobă  cheltuielile  totale ale Bugetului fondurilor externe
nerambursabile pe anul 2016, pe Secțiunea de dezvoltare, conform Anexei
nr.20.

Art.
10.

Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2016 cu finanțare integrală
de la bugetul local  al
municipiului Târnăveni, conform Anexei
nr.21.

Art.
11.

Se aprobă Lista obiectivelor de investiții pe anul 2016 cu finanțare integrală
de la
Bugetului centralizat
al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial  din venituri proprii pe anul
2016,

conform Anexei nr.22.

Art. 12.
Se
stabilește numărul maxim de posturi pentru aparatul de specialitate al
primarului și  serviciile publice
de interes local, conform Anexei nr. 23.

Art.
13.

Anexele nr. 1A și 1-23 fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 14.Primarul
Municipiului Târnăveni, prin direcțiile și serviciile din cadrul aparatului
de specialitate și
ordonatorii terțiari de credite vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

 

           

 Președinte
de ședință,

                
Ciulea Pavel

                                                                                         
      Avizează pentru
legalitate

       
Secretar,

                 
Groza Viorel Răzvan

 

  Anexele 1A,
1-23