nr. 8 din data 28.01.2016 privind stabilirea plafonului obligatiilor fiscale restante si neachitate la sfarsitul trimestrului de raportare, care urmeaz a fi publicate

ROMÂNIA                  

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL  LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 8/28.01.2016


Privind stabilirea plafonului obligațiilor fiscale restante și neachitate la sfârșitul trimestrului de raportare, care urmează  a fi publicate


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni,  întrunit în ședința ordinară din data de 28  ianuarie 2016;


Având în vedere Referatul de specialitate înregistrat sub nr. 1434/20.01.2016, întocmit de șef Serviciu impozite și taxe, prin care se propune stabilirea plafonului obligațiilor fiscale restante și neachitate la sfârșitul trimestrului de raportare, care urmează  a fi publicate;


În baza prevederilor art. 162 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală;


În temeiul art. 36 alin. (1), alin(4), lit.c) și al art. 45 alin.(2) din Legea nr.215/2001privind administrația publică locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


Art.1.  Se stabilește plafonul obligațiilor fiscale restante și neachitate la sfârșitul trimestrului de raportare, care urmează  a fi publicate astfel:


– pentru persoane juridice     100 lei (sumă restantă minimă)


– pentru persoane fizice    150 lei (sumă restantă minimă)


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se împuternicește Primarul municipiului Târnăveni prin direcțiile și serviciile din cadrul aparatului de specialitate.


 


Președinte de ședință,


    Ciulea Pavel


   


 Avizează pentru legalitate,


  Secretar,


  Groza Viorel Răzvan