nr. 9 din data 28.01.2016 privind aprobarea disponibilizarii unor bunuri aflate in domeniul privat al Municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA                                                                                                

 JUDEȚUL MUREȘ

 MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂREA NR.
9/28.01.2016

 

 

 

Privind
aprobarea disponibili
zării unor bunuri
aflate în domeniul privat al Municipiului
Târnăveni

 

 

 

 

 

           
Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în
ședința ordinară din data de 28
ianuarie 2016;

 

          
Văzând  Referatul de
specialitate
privind
 aprobarea disponibili
zării
unor bunuri aflate în domeniul privat al Municipiului Târnăveni
întocmit
de  Direcția economică și
înregistrat sub
nr.1491/20.01.2016;

 

           Având
în vedere prevederile din
Anexa
nr.1 la  Hotărârea de Guvern
nr.841/1995  privind procedurile de
transmitere  fără plată și
valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și
completările ulterioare,aduse prin HG 966/1998;         

 

În temeiul
art.36 alin. (1) și al  art. 45
alin.(3 )
din
Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

         
Art. 1. Se aprobă
disponibilizarea mijloacelor fixe prevăzute în Anexa nr.1 care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

 

           
Art. 2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se împutenicește Primarul Municipiului
Târnăveni, prin Direcția
Economică.

 

 

 

Președinte de
ședință,

 

             
   Ciulea
Pavel

                                                                                        
        Avizează
pentru legalitate,

 

       
Secretar,

 

                 
Groza Viorel Razvan

 

 Anexa
1