nr. 11 din data 28.01.2016 privind aprobarea Planului Local de actiune privind incluziunea minoritatii Rome din Tarnaveni pe anul 2016

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.
11/28.01.2016

 

Privind aprobarea Planului Local de acțiune privind
incluziunea minorității Rome din Târnăveni pe anul
2016

 

Consiliul Local al Municipiului
Tarnaveni, întrunit în ședința ordinară din 28 ianuarie 2016.

           
Văzând referatul de specialitate privind Planul Local de acțiune privind
incluziunea minorității Rome din Târnăveni pe anul 2016 întocmit de inspectorul
Demeter Zoltan, din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială,
Compartimentul Consiliere Socială înregistrat sub numărul 1621/21.01.2016.
precum și avizele comisiilor de specialitate.

           
Conform H.G. nr. 430/2001 privind
aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătățire a situației
romilor 
 și a H.G.
nr.1221/2011 pentru aprobarea
Strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând
minorității romilor pentru perioada 2012-2020. 

           
În temeiul art. 36 alin. (1) , alin. (6) lit. a) și al art. 45 alin. (1)
din Legea nr. 215/2001, privind
administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările
ulterioare,

HOTĂRĂȘTE :

 

           
Art.1.
Se aprobă Planul Local de acțiune privind incluziunea
minorității rome din Târnăveni pe anul 2016.

           
Art.2. Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul Minicipiului
Târnăveni.

 

 Președinte de
ședință,

                
Ciulea Pavel

                                                                                              
 Avizează pentru
legalitate,

       
Secretar,

                 
Groza Viorel Răzvan

 

 

 

  Anexa – Planul local de
actiune privind incluziunea minoritatii
rome