nr. 13 din data 28.01.2016 privind aprobarea metodologiei de refacere a infrastructurii domeniului public si privat al municipiului Tarnaveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA
NR.13/28.01.2016

Privind aprobarea metodologiei de refacere a
infrastructurii domeniului public și privat al municipiului
Târnăveni

 

Consiliul
Local al Municipiului
Târnăveni,
întrunit  în ședința ordinară din data de 28
ianuarie 2016

Analizând raportul de specialitate nr.
22928/ 12.11.2015, prin care Direcția Tehnica propune aprobarea metodologiei de
refacere a infrastructurii domeniului public și privat al municipiului
Târnăveni,

În
baza:

     Legii nr. 213/1998
privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și
completările ulterioare,

     Legii nr. 51/2006 a
serviciilor comunitare de utilități publice, modificată și completata de O.U.G.
nr. 13/ 2008,

     Legii nr. 273/ 2006
privind finanțele publice locale, cu modifiocările și completările
ulterioare,

   
O.G. nr.43/ 1997 privind regimul drumurilor, republicată, aprobată prin
legea nr.82/1998, O.G nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu
modificarile și completările ulterioare

În temeiul art. 36 alin. (1) și
al  art. 45 alin.(1) din Legea nr.
215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.
Se
aprobă Regulamentul privind aprobarea metodologiei de refacere a infrastructurii
domeniului public și privat al municipiului Târnăveni, prevazut în Anexa nr.1,
care face parte integrantă din prezenta Hotărâre

Art.2. Se
aprobă Tehnologia de refacere a infrastructurii în cazul lucrărilor de săpătură
pentru utilități executate pe domeniul public sau privat al municipiului
Târnăveni, prevăzut în Anexa 2, care face parte integrantă din prezenta
Hotărâre
 

Art.3. Se aprobă modelul
Cererii pentru executarea lucrărilor de spargere pe domeniul public sau privat
al municipiului Târnăveni, prevăzut
în
Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta Hotărâre

Art.4.Se
aprobă modelul Cererii privind intervenția de urgență pe domeniul public sau
privat al municipiului Târnăveni, prevăzut în Anexa nr. 4, care face parte
integrantă din prezenta Hotărâre

Art.5.Se
aprobă modelul Permisului de spargere privind intervenția pe domeniul public sau
privat al municipiului Târnăveni, prevăzut în Anexa nr. 5, care face parte
integrantă din prezenta Hotărâre

Art.6.
Prevederile prezentului Regulament se vor aplica, în egală măsură, tuturor
lucrărilor de refacere a infrastructurii domeniului public și privat al
municipiului Târnăveni inclusiv pentru Iucrări de refacere care afectează
infrastructura aflată în perioada de garanție.

Art.7. Se
revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 
21 din 26 februarie 2009.

Art.8.
Primarul municipiului Târnăveni va duce la îndeplinire prevederile prezentei
hotărâri.

 

 Președinte de ședință,

                
Ciulea Pavel

              

 

 Avizează pentru
legalitate

       
Secretar,

                 
Groza Viorel Răzvan

 

 

 

 

 

  Anexele
1-5