nr. 15 din data 28.01.2016 privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile sociale, acordate in cadrul Serviciului Public de Asistenta Social-2016

ROMÂNIA                                                                            

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI                                                
CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA  NR.
15/28.01.2016

Privind aprobarea
Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, acordate în cadrul
Serviciului Public de Asistență
Socială-2016

 

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data 28
ianuarie 2016;

           
Văzând Referatul de specialitate privind
aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale, acordate în
cadrul Serviciului Public de Asistență Socială-2016
,
întocmit de Directorul Executiv al 
Serviciului Public de Asistență Socială, înregistrat sub
nr.1075/15.01.2016;

           
În temeiul art.36 alin.(1) și alin.(6) lit. a) și al art.45 alin.(1) din
Legea nr.215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

           
Art.1. Se aprobă
Planul anual de acțiune privind
serviciile sociale, acordate în cadrul Serviciului Public de Asistență
Socială-2016,
conform Anexei care face parte
integrantă din prezenta hotărâre.

           
Art.2.Cu aducerea la
îndeplinire a prezentei hotărâri se
împuternicește

Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

          
Președinte de
ședință,

           
    
Ciulea
Pavel
        
            
                  

 

           
Avizează pentru
legalitate,

                                                                                             
        Secretar,

                                                                                 
      
Groza Viorel Răzvan

  Anexa 
1