nr. 16 din data 28.01.2016 privind aprobarea transformarii unor posturi din statul de functii al aparatului de specialitate al primarului municipiului Tarnaveni in vederea promovarii functionarilor publici

ROMÂNIA                                                                                           

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA NR. 16/28.01.2016

Privind aprobarea transformării unor posturi  din statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului municipiului Târnăveni în vederea promovării funcționarilor publici

 

            Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 28 ianuarie 2016,

            Văzând referatul de specialitate prezentat de Serviciul O.S.R.U. înregistrat sub nr. 1667/21.01.2016 ,

In conformitate cu prevederile art.63, art. 65,  art. 68, art. 107 alin. (2) lit. a) din Legea nr.188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicată 2, precum și ale art. 121, alin.(1) litera a) și Cap. IV, Secțiunea a 2-a – Promovarea în grad profesional din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici,

Potrivit prevederilor art.  5 din Anexa nr. I cap. I lit. B. Reglementări specifice funcționarilor publici la Legea nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice,

În baza raportului final al comisiei de examinare nr. 26138/28.12.2015, încheiat cu ocazia desfășurării examenului de promovare în grad profesional a funcționarilor  publici ,

            In temeiul art. 36 alin. (3) lit. b) art. 45 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

H O T Ă R Ă Ș T E

 

 Art.1. Se aprobă transformarea unor posturi din statul de  funcții al aparatului de specialitate al primarului Municipiului Târnăveni, în vederea promovării funcționarilor publici în grad profesional imediat superior, după cum urmează:

    

1.         Transformarea funcției publice de execuție de inspector clasa I grad profesional principal (funcție publică ocupată de Hodârnău Rica Dorina)  în  inspector clasa I grad profesional superior Serviciul Buget Contabilitate din cadrul  Direcției Economice

2.         Transformarea funcției publice specifice de execuție de polițist local clasa I grad profesional asistent (funcție publică ocupată de Onaca Silviu Mihai)  în polițist local clasa I grad profesional principalCompartimentul Acces Baze de Date-Instruire din cadrul Direcției – Poliția Locală

 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni care prin aparatul de specialitate, respectiv Serviciul Organizare, Salarizare, Resurse Umane, va proceda la elaborarea statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului, cu modificările prevăzute la art. 1 din prezenta hotărâre.

 

Președinte de ședință,

                 Ciulea Pavel

              

 

      Avizează pentru legalitate

        Secretar,

                  Groza Viorel Răzvan