nr. 17 din data 28.01.2016 privind propunerea de evaluare a performantelor profesionale individuale ale secretarului municipiului Tarnaveni pentru anul 2015

ROMÂNIA                                                                                                 

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL      

 

HOTĂRÂREA
NR.17/28.01.2016

Privind propunerea
de evaluare a performanțelor profesionale individuale
ale

 secretarului
municipiului Târnăveni pentru anul 2015

 

Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 28 ianuarie
2016;

           
Văzând
expunerea de motive prezentată de Serviciul O.S.R.U., înregistrată sub nr.
1664/21.01.2016;

În conformitate cu prevederile art. 107 alin.
(2) lit. d), art. 108 din Hotărârea nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor
privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor
publici 
și a Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor
publici;

           
În baza  art. 36 alin. (3)
lit. b)
ș al art. 45 alin. (1) din Legea
nr.215/2001 privind

administrația

publică locală nr. 215/2001, republicat
ă,
cu modificările și completările ulterioare
,

HOTĂRĂȘTE :

Art.1.
Se propune evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului
municipiului Târnăveni, pentru anul 2015, conform anexei la prezenta
hotărâre.

Art.2  Evaluarea performanțelor profesionale ale
secretarului municipiului Târnăveni se  face de către Primarul Municipiului
Târnăveni,  pe baza propunerii Consiliului Local, conform anexei la
prezenta hotărâre.

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
se împuternicește Primarul Municipiului
Târnăveni.

 

Președinte de
ședință,

           
     Ciulea
Pavel

              

Avizează pentru
legalitate,

       
Secretar,

                 
Groza Viorel Răzvan 

  Anexa 
1