CONCURS de recrutare pentru ocuparea a patru posturi contractuale vacante de executie

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL
TÂRNĂVENI

PRIMĂRIA

Nr.  3757/
16.02.2016

A N U N Ț

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TÂRNAVENI

organizează
concurs de recrutare pentru ocuparea a patru posturi

contractuale
vacante de
execuție

 

  un post “ casier la Administrația Piețelor

  un post “ muncitor calificat (mecanic) treapta I la Stația de Transfer Deșeuri
Menajere

  un post
– asistent  medical  
la Serviciul
Public de Asistență Social
ă

– un post – asistent  medical principal la Serviciul Public de Asistență Medicală
Comunitar
ă “ Cabinet
Școlar

 

CONDITII
NECESARE OCUPĂRII POSTURILOR CONTRACTUALE VACANTE:

CONDITII GENERALE:

Poate ocupa un post vacant sau
temporar vacant persoana care îndeplinește  condițiile prevăzute de art. 3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale
de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor
contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale
imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011,
cu
modificările și completările ulterioare:

    a) are cetățenia română, cetățenie a altor state
membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic
European și domiciliul în România;

    b) cunoaște limba română,
scris și vorbit;

    c) are vârsta minimă reglementată de
prevederile legale;

    d)
are capacitate deplină de exercițiu;

    e)
are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează,
atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de
unitățile sanitare abilitate;

    f) îndeplinește condițiile de studii și, după
caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos
la concurs;

    g) nu a fost condamnată definitiv pentru
săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra
autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei
infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea
funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

CONDITII SPECIFICE:

 

·        
casier

studii medii
absolvite cu diploma de bacalaureat

– vechime
minimum 6 luni

 

·        
 muncitor calificat (mecanic) treapta I


studii medii/generale, cu atestat  de stivuitorist

– vechime
minimum 9 ani în domeniu

 

·        
asistent  medical

– studii sanitare
absolvite cu diplomă: școală sanitară postliceală sau echivalentă;

– să dețină
certificat de membru O.A.M.M.G.A.M.R. pentru exercitarea profesiei de liberă
practică medicală avizat pe anul în curs.

 

·        
asistent  medical principal

– studii sanitare
absolvite cu diplomă: școală sanitară postliceală sau echivalentă

– minimum 5 ani
vechime ca asistent medical si examen pentru obținerea gradului principal.

– să dețină
certificat de membru O.A.M.M.G.A.M.R. pentru exercitarea profesiei de liberă
practică medicală avizat pe anul în curs.

 

Pentru
înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va
conține următoarele documente, conf art. 6 din HGR nr. 286/2011: 

   a) cerere de înscriere la concurs adresată
conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;

   b) copia actului de identitate sau orice alt document
care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

   c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor
și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile
documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului
solicitate de autoritatea sau instituția publică;

   d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care
atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în
copie;

   e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria
răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția
pentru care candidează;

   f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate
corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de
către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare
abilitate;

   g) curriculum vitae;

Adeverința care atestă starea
de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea
acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

             În cazul
documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecția
dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu
are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu
originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei
probe a concursului.

            Actele prevăzute
vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor
cu acestea.

 

Concursul  constă din 2 probe și se va desfășura conform următorului
calendar:

– Termenul limită
de depunere a dosarelor de înscriere este de 10 zile lucrătoare de la data afișării  anunțului, respectiv  4 martie 2016, orele 15,00, la sediul
instituției, P-ța Primăriei, nr. 7, Municipiul Târnăveni,

proba scrisă: în data   de 15 martie 
2016, orele 10,00 la sediul instituției,

interviul: în data 17 martie 2016 ora
10,00 la sediul instituției.

 

DEPUNEREA DOSARULUI, RELAȚII SUPLIMENTARE LA
SEDIUL INSTITUȚIEI DIN MUNICIPIUL TÂRNĂVENI, P-ȚA PRIMĂRIEI, NR. 7, CAMERĂ
NR.26 “ SERVICIUL ORGANIZARE SALARIZARE RESURSE UMANE .

PERSOANA DE CONTACT : D-NA SALAHUB
CRISTINA-ECATERINA, CONSILIER “ telefon 0265/443400
– int. 35.

P R I M A R

Jrs. Meghesan Nicolae Sorin

 

 

 

 

 

Anexa la anuntul  Nr. 3757/
16.02.2016

 

BIBLIOGRAFIA   DE CONCURS

 

PENTRU OCUPAREA  POSTULUI VACANT DE

CASIER la ADMINISTRATIA PIETELOR

 

1.     
Legea
nr. 477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din
autoritatile si institutiile publice;

2.     
Regulamentul
de organizare si functionare a pietelor, 
aprobat prin HCL nr. 75/2010 modificat prin HCL 46/2012;

3.     
Legea
22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si
raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici,
autoritatilor si institutiilor publice, actualizata;

 

 

PENTRU
OCUPAREA  POSTULUI VACANT DE 
 MUNCITOR CALIFICAT  MECANIC 
TR.I -STIVUITORIST
 LA SECTOR STATIA DE TRANSFER SI DESEURI
MENAJERE

 

1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de
conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

2. Curs stivuitorist-editat de S.C.
Multipractic SRL Tg. Mures;

3. Ghid
privind Statiile de Transfer pentru deseuri municipale solide  ( clasificarea deseurilor).

 

 

PENTRU OCUPAREA  POSTURILOR VACANTE  DE  ASISTENT MEDICAL LA SERVICIUL PUBLIC DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ – CENTRUL SOCIAL DE URGENȚĂ CU DESTINAȚIE MULTIFUNCȚIONALĂ È˜I ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL LA SERVICIUL PUBLIC DE
ASISTENTA MEDICALA COMUNITARA

 

1. Legea nr. 477/2004 privind Codul de
conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice;

2. Ordinul nr.
916/2006 privind  supravegherea si
controlul infectiilor nozocomiale;

3. Ghid de nursing-
sub redactia  Lucretia Titirca ,  Editura œ Viata Medicala Romaneasca ;

4. Urgente medico-
chirurgicale Sinteze- Lucretia Titirca ;

5. Nursing –
Tehnici de evaluare si ingrijiri acordate de asistenti medicali- sub
redactia  Lucretia Titirca “ Editura
Viata Romaneasca;

6. Ordonanta de
Urgenta  nr. 144/2008 privind exercitarea
profesiei de asistent medical

 

P R I M A R

Jrs. Meghesan Nicolae Sorin