nr. 18 din data 25.02.2016 privind validarea mandatului de consilier local al Domnului Popa Ovidiu

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 18/25.02.2016

Privind validarea mandatului de consilier local al

Domnului Popa Ovidiu

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit  în ședința ordinară din data de  25 februarie 2016.

Având în vedere încetarea de drept a mandatului de consilier local al doamnei Torok Cristina, constatată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.1/28.01.2016, precum și adresa nr.2113/28.01.2016 a Partidului Național Liberal “ Filiala MUREȘ;

Văzând procesul verbal întocmit de Comisia de validare, constituită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr.1/2012;

În conformitate cu prevederile   art.100 alin.(33) din Legea nr.115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea Legii administrației publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali,,

 În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

HOTĂRĂȘTE:

 

Art.1. Se validează mandatul de consilier local al domnului Popa Ovidiu, supleant pe lista de candidați ai  Alianței Pentru MUREȘ, la alegerile locale din 10 iunie 2012.

Art.2. Domnul consilier local Popa Ovidiu va face parte din Comisia juridica si de disciplina, munca si protectia sociala si a copiilor.

 

Art.3. Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 2/21.06.2012 privind validarea și invalidarea mandatelor de consilier local și nr.6/21.06.2012 privind constituirea comisiilor de specialitate, se modifică în mod corespunzător.

 

 Art.4. Prezenta hotârâre se comunică domnului  Popa Ovidiu, prin grija secretarului municipiului Târnăveni.

 

Art.5. Prezenta hotărâre poate fi atacată la instanța de contencios administrativ în termen de 5 zile de la adoptare.

 

 

 Președinte de ședință,

 Cimpoca Alin Claudiu

     

                                                                                 Avizează pentru legalitate,

                                                                                              Secretar,

                                                                                     Groza Viorel Răzvan