nr. 19 din data 25.02.2016 privind aprobarea contului de executie al bugetului general al municipiului Tarnaveni si a situatiilor financiare pe anul 2015

ROMÂNIA                                                                                     

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA
NR.19/25.02.2016

Privind
aprobarea  contului de
execuție

al bugetului general
al municipiului Târnăveni

și a situațiilor
financiare pe anul 
2015

 

Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din 25 februarie
2016;

 Văzând  Raportul   de performanță la proiectul de hotărâre
privind aprobarea  contului de
execuție al bugetului general al municipiului Târnăveni  și
a situațiilor financiare pe anul 
2015, întocmit în cadrul  Direcției economice 
și înregistrat sub nr. 3.925
/18.02.2016;

În baza art.57 
din Legea finanțelor publice locale nr.273/2006, cu modificările și
completările ulterioare;

În temeiul
art. 36 alin.
(1)  și al 
art. 45 alin.(2) lit.a),  
din
Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,republicată, cu
modificările și completările
ulterioare;

 

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se
aprobă contul de execuție al bugetului local al municipiului Târnăveni pe anul
2015, conform anexelor nr. 1 “ 3 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art. 2. Se
aprobă contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților
finanțate integral sau parțial din venituri proprii al municipiului Târnăveni
pe anul 2015, conform anexelor nr. 4 “ 6, care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.

Art. 3. Se
aprobă contul de execuție al bugetului fondurilor externe nerambursabile  al municipiului Târnăveni pe anul 2015,
conform anexelor nr. 7 “ 9 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.4. Se aprobă
Situațiile financiare încheiate la 31.12.2015, conform anexelor nr.10-14, care
fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.

Art.
5
.
Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul
Municipiului Târnăveni.

 

           
 
Președinte
de ședință,

 Cimpoca
Alin Claudiu

                       
         
                                                
           
       

        
Avizează pentru
legalitate,

                                                                                                            Secretar,

                                                                                                  Groza
Viorel Răzvan
 

 

– Anexe – Contul de executie la 31.12.2015