nr. 21 din data 25.02.2016 privind aprobarea necesitatii si oportunitatii achizitionarii Studiului de fezabilitate si a Proiectului tehnic pentru proiectul de investitii -Amenajare parcari acoperite in municipiul Tarnaveni

ROMÂNIA

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL


 


HOTĂRÂREA NR. 21/25.02.2016


Privind aprobarea necesității și oportunității achiziționării Studiului de fezabilitate și a Proiectului tehnic pentru proiectul de investiții Amenajare parcări acoperite în municipiul Târnăveni 


 


Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 25 februarie 2016,


            Văzând  referatul  cu nr. 3937 din 18.02.2016 întocmit de către Șef Birou Investiții, achiziții, servicii publice “ ing. Muth Teodor,


            În baza Legii nr. 273/ 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;


            În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,


HOTĂRĂȘTE:


 


Art.1. Se aprobă  necesitatea și oportunitatea achiziționării Studiului de fezabilitate și a Proiectului tehnic pentru proiectul de investiții Amenajare parcări acoperite în municipiul Târnăveni 


Art.2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește primarul municipiului Târnăveni.


           


         Președinte de ședință,


         Cimpoca Alin Claudiu            


 


 


                                                                                   Avizează pentru legalitate,


                                                                                                 Secretar,


                                                                                        Groza Viorel Răzvan