nr. 22 din data 25.02.2016 privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Tarnaveni pe anul 2016

ROMÂNIA                                                 
                                              
           

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂREA 
NR. 22/25.02.2016

Privind
rectificarea
bugetului general consolidat al 
municipiului Târnăveni

 pe anul 2016

 

Consiliul Local al Municipiului
Târnăveni, întrunit în ședința  ordinară din data de 25 februarie  2016;

Văzând Referatul de
specialitate la
proiectul de hotărâre privind

rectificarea bugetului
general
 consolidat
al  municipiului
  
T
ârnăveni pe anul 2016,
 
întocmit de director
executiv “ Direcția economică  și
înregistrat sub nr. 3.917/17.02.2016 și Referatul de specialitate 
nr. 3.939/18.02.2016 
privind aprobarea
achiziționării unor produse, servicii și lucrări cuprinse în Lista
obiectivelor de investiții pe anul 2016 cu finanțare din bugetul local,
întocmit în cadrul Biroului Investiții, Achiziții, Servicii Publice;

În baza prevederilor  Legii   nr.339/2015 
privind  bugetul de stat pe
anul 2016
, și a Legii finanțelor publice locale nr.273/2006, cu
modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1) și
(4) lit.a)  și al 
art. 45 alin.(2), lit.a) din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația
publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.  Se aprobă rectificarea bugetului
general consolidat al municipiului Târnăveni pe anul 2016 conform Anexei nr.1,
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.
Cu
aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se împuternicește Primarul
Municipiului Târnăveni  prin  Direcția economică din cadrul unității
administrativ-teritoriale: municipiul Târnăveni.
     

 

 
Președinte de ședință,

 Cimpoca
Alin Claudiu

                      
         
                                                
        

 

                                                    
       Avizează
pentru legalitate,

                                                                
     
Secretar,

                                                               Groza
Viorel Răzvan

 

 

 

 

  Anexa