nr. 23 din data 25.02.2016 privind stabilirea consumului lunar de carburanti pentru mijloacele de transport aflate in dotarea Parcului auto propriu si al serviciilor publice subordonate din cadru unitatii administrativ-teritoriale: municipiul Tarnaveni

 

ROMÂNIA                                                                         

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA
NR.23/25.02.2016

Privind
stabilirea consumului lunar de carburanți pentru mijloacele de transport
aflate în dotarea
Parcului auto propriu și al serviciilor
publice subordonate din cadru unității administrativ-teritoriale: municipiul
Târnăveni

 

Consiliul Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară
din 25  februarie 2016;

Văzând Referatul de specialitate nr. 4.017/18.02.2016, întocmit de
director executiv “ Direcția economică;

În conformitate cu 
prevederile art. 1 alin.(5) din Ordonanța Guvernului nr.80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației
publice și instituțiile publice,

În temeiul art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1),din Legea nr.
215/2001privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și
completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă consumul
lunar de carburanți pentru mijloacele de transport aflate în dotarea Parcului auto propriu și al serviciilor publice
subordonate din cadru unității administrativ-teritoriale: municipiul
Târnăveni.

Art.2. Nu se consideră depășire a consumului
de carburant normat pe mijloc de transport, consumul care, la nivelul anului, se
încadrează în limita consumului normat în raport cu numărul total de mijloace de
transport, pe fiecare categorie în parte.

Art.3.  Primarul
Municipiului Târnăveni, prin direcțiile și serviciile din cadrul aparatului
de specialitate vor aduce
la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri
.

 

  Președinte de ședință,

 Cimpoca Alin
Claudiu

                      
         
                                                
  

 

 

         
Avizează pentru legalitate,

                                                                                             
      
Secretar,

                                                                                 
     
Groza Viorel Răzvan

 

 

– Anexa