nr. 24 din data 25.02.2016 privind aprobarea radierii din Cartea Funciara a dreptului de proprietate notat in favoarea Municipiului Tarnaveni, pentru imobilul situat in Municipiul Tarnaveni str.Aleea Garii nr.15 si notarea dreptului de proprietate pentru Statul Roman, prin Agentia Nationala pentru Locuinte

 ROMÂNIA                        

 JUDEȚUL MUREȘ

 MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 CONSILIUL LOCAL

  

 

 

HOTĂRÂREA
NR.24/25.02.2016

 

 

Privind aprobarea radierii din Cartea Funciară a
dreptului de proprietate notat în favoarea Municipiului Târnăveni, pentru
imobilul situat în Municipiul Târnăveni str.Aleea Gării nr.15 și notarea
dreptului de proprietate pentru Statul Român, prin Agenția Națională pentru
Locuințe

 

 

 

 

 

Consiliul Local
al Municipiului Târnăveni, întrunit în sedința ordinară din data de 25
februarie 2016;

 

 

   Având
în vedere Referatul de specialitate  p
rivind    aprobarea radierii din Cartea
Funciară a dreptului de proprietate notat în favoarea Municipiului Târnăveni,
pentru imobilul situat în Municipiul Târnăveni str.Aleea Gării nr.15 și notarea
dreptului de proprietate pentru Statul Român, prin Agenția Națională pentru
Locuințe
   întocmit  în cadrul Direcției economice și înregistrat
sub nr. 3686/16.02.2016,

 

 

     Văzând
Adresa nr.15141/26.08.2015 înaintată de
Agenția Națională pentru Locuințe ;

 

 

În conformitate cu  prevederile Legii nr.89/2008 pentru
modificarea și completarea Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției
Naționale pentru Locuințe, republicată, cu modificările și completările
ulterioare;

 

 

În temeiul art. 36 alin. (1) și
al  art. 45 alin.(1) din Legea nr. 215 /
2001, privind administrația publică locală, republicată,cu modificările și
completările ulterioare,

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

 

 

 

Art.1.
Se aprobă
radierea
din Cartea Funciară a dreptului de proprietate notat în favoarea Municipiului
Târnăveni, pentru imobilul situat în Municipiul Târnăveni str.Aleea Gării nr.15
și notarea dreptului de proprietate pentru Statul Român, prin Agenția Națională
pentru Locuințe.

 

 

Art.2. Cu aducerea
la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Târnăveni.

 

 

 

 

 

 Președinte de
ședință,

 

 

 Cimpoca Alin Claudiu

 

 

                       Avizează pentru legalitate,

 

 

                           Secretar,

 

 

                     Groza Viorel Răzvan