nr. 26 din data 25.02.2016 privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Tarnaveni nr.45/2013

 

 

ROMÂNIA

 

 

JUDEȚUL MUREȘ

 

 

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

 

 

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 26/25.02.2016

 

 

Privind modificarea Hotărârii Consiliului
Local al Municipiului Târnăveni nr.45/2013

 

 

 

 

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința ordinară din data de 25
februarie 2016.

 

 

Văzând
referatul nr. 3059/15.02.2016 întocmit
de sing. Pop Vasile din cadrul Compartimentului Cadastru.

 

 

În
conformitate cu prevederile Legii nr.7/1996 privind cadastrul și publicitatea
imobiliară, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

 

 

În temeiul
art. 36 alin. (1) și al  art. 45 alin.(1)
din Legea nr. 215 / 2001, privind administrația publică locală, republicată, cu
modificările și completările ulterioare,

 

 

 

 

 

HOTĂRĂȘTE:

 

 

Articol unic.  Se modifică articolul nr. 1 al Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Târnăveni nr. 45/2013 și va avea următorul
conținut:

 

 

Art.1.  Se
aprobă dezmembrarea imobilului situat în Târnăveni, str. Armatei, nr.1,înscris
în CF nr.50108 “ Târnăveni, în suprafață de 13462 mp, conform referatului de
admitere al O.C.P.I. nr.6843/2015 după cum urmează:

 

 

a)
Parcela cu
nr. cadastral 54198  situată pe str.
Armatei, nr.1, în suprafață măsurată de 11202 mp, terenul fiind proprietatea
Statului Român, iar construcțiile C1,C2,C3,C4,C5,C10,C11, proprietatea
Societății Coop CONSUMCOOP Gănești.

 

 

b)
Parcela cu nr.
cadastral 54199 situată pe strada Armatei, nr.1, în suprafață măsurată de 2260
mp, terenul fiind proprietatea Statului Român, iar construcțiile C7,C8,C9,
proprietatea Societății Coop. CONSUMCOOP Gănești.

 

 

 

 

 

 Președinte de ședință,

 

 

 Cimpoca Alin Claudiu

 

 

                   

 

 

Avizează pentru
legalitate,

 

 

                      Secretar,

 

 

                  Groza Viorel Răzvan