nr. 27 din data 25.02.2016 privind preluarea imobilului – casa de locuit si teren, in suprafaa totala de 1326 mp – situat in municipiul Tarnaveni, str. Plopilor, nr. 45, jud. Mures in domeniul public al Municipiului Tarnaveni si radierea dreptului de administrare operativa inscris in favoarea Administratiei Nationale Apele Romane Administratia Bazinala de Apa Mures

 

 

ROMÂNIA                

JUDEȚUL MUREȘ

MUNICIPIUL TÂRNĂVENI

CONSILIUL LOCAL

                       

HOTĂRÂREA NR.27/25.02.2016

Privind preluarea imobilului – casa de locuit si teren, in suprafața
totala de 1326 mp –
situat in municipiul Tarnaveni, str. Plopilor, nr.
45, jud. Mures
 in domeniul public al Municipiului Tarnaveni si radierea dreptului
de administrare operativa inscris in favoarea Administratiei Nationale Apele
Romane “ Administrația Bazinala de Apa Mures

 

Consiliul
Local al Municipiului Târnăveni, întrunit în ședința  ordinară din data de 25 februarie  2016;

Văzând
Referatul de specialitate nr. 3952/18.02.2016;

În baza
prevederilor art. 36 alin. (1)
din Legea fondului funciar  nr. 18/1991,
republicată, cu modificările și completările ulterioare
și ale art. 6 alin. (1) din Legea nr.
213/1998 privind bunurile proprietate publică,
cu modificările și completările ulterioare
;

În temeiul
art. 36 alin. (1) și alin. (2) lit. c)
și al  art. 45 alin. (3) din Legea
nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările
și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.  Se aprobă preluarea în domeniul public al
Municipiului Târnăveni a  imobilului – teren,
în suprafață totală de 1326 mp, situat în municipiul Târnăveni, str. Plopilor,
nr. 45, jud. MUREȘ, înscris în cartea funciară după cum urmează:


C.F. nr. 50030 – Târnăveni (provenit din conversia de
pe hârtie a C.F. nr. 1908), nr. top. 2023/1/2 și 2023/2/2, în suprafață de 484
mp;


C.F. nr.51265 – Târnăveni (provenit din conversia de pe
hârtie a C.F. nr. 1908), nr. top. 2032/1/1 și 2023/2/1, în suprafață de 371 mp;


C.F. nr. 51266 – Târnăveni (provenit din conversia de
pe hârtie a C.F. nr. 1908), nr. top. 2023/1/3 și 2023/2/3, în suprafață de 313
mp;


C.F. nr. 51267 -Târnăveni (provenit din conversia de pe
hârtie a C.F. nr. 1908), nr. top. 2023/1/4 și 2023/2/4, în suprafață de 158 mp.

Art.2. Se aprobă radierea dreptului de administrare operativă
înscris în favoarea Administrației Naționale Apele Române “ Administrația
Bazinală de Apă MUREȘ din
C.F. nr.51265- Târnăveni, nr. top. 2032/1/1 și
2023/2/1; C.F. nr.
51266 – Târnăveni, nr. top. 2023/1/3 și 2023/2/3  și C.F. nr. 51267- Târnăveni,
nr. top. 2023/1/4 și 2023/2/4.

Art.3. Se aprobă preluarea în domeniul
public al Municipiului Târnăveni a imobilului “ casă de locuit, situat în
municipiul Târnăveni, str. Plopilor, nr. 45, jud. MUREȘ, înscris în C.F. nr.
50030 – Târnăveni, nr. top. 2023/1/2 și 2023/2/2.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri
se împuternicește Primarul Municipiului Târnăveni.

 

  Președinte de ședință,

 Cimpoca Alin Claudiu

                   

  Avizează pentru legalitate,

                      Secretar,

                  Groza Viorel Răzvan